Turun KY:n HalVa 2023

Yleistä infoa

Hallituksen tehtävänä on johtaa yhdistyksen, jaostojen ja muiden toimielinten toimintaa, huolehtia yhdistyksen hallinnosta sekä valvoa Turun KY:n ja sen jäsenten etuja sekä voimassaolevien sääntöjen noudattamista. Hallitus valmistelee asioita yhdistyksen kokouksen päätettäväksi sekä omalta osaltaan toimeenpanee näiden kokouksien päätöksiä. Hallitus pitää yhteyttä yhdistyksen eri sidosryhmiin kuten Turun kauppakorkeakouluun, Turun yliopiston ylioppilaskuntaan, Suomen ekonomiliittoon sekä muihin opiskelijayhteisöihin ympäri Suomen.

Aikataulu:

– Ke 25.10. klo 16:00: AfterWork TuKYh edition.

– Su 29.10. klo 23:59: deadline ennakkohaun vastauksille.

– Ma 30.10. ilmoittautuneet ehdokkaat vastauksineen julkaistaan Turun KY:n nettisivuilla.

– Ma 6.11. klo 17:15: Hallitushaastattelut, Elovena-sali.

– Ti 7.11. klo 16:30: Syyskokous ja hallituksenvaihto, Osuuskauppasali.

Hallitushakijalle varattavia päivämääriä

– 13.11. Hallituksen ensimmäinen koulutusilta

– 20.11. Hallituksen toinen koulutusilta

– 27.11. Hallituksen kolmas koulutusilta

– 28.11. Toimarisitsit

– 1.12. Tapahtuma koululla

– 16.-17.12. Hallituksen koulutusviikonloppu

Hakuohjeistus

Syyskokouksessa valitaan yhdistyksen hallitus vuodelle 2024 ja taloustoimikunnan puheenjohtaja vuosille 2024-2025. Luottamustoimet alkavat 01.01.2024 ja kestävät vuoden (pl. taloustoimikunnan puheenjohtaja kaksi vuotta). Haku on nyt alkanut ja hakea voivat kaikki Turun KY:n jäsenet.

Halukkaiden on erittäin suositeltavaa vastata etukäteen asetettuihin kysymyksiin. Kysymykset ja vastaukset julkaistaan Turun KY:n nettisivuilla, jotta koko jäsenistö pääsee perehtymään ehdokkaisiin etukäteen. Voit halutessasi vastata useamman kuin yhden sektorin kysymyksiin. Vastaukset tulee lähettää osoitteeseen viestinta@tuky.fi sunnuntaihin 29.10. klo 23:59 mennessä. Viestiin tulee myös liittää edustava valokuva hakijasta, joka julkaistaan vastausten yhteydessä.

On myös suositeltavaa osallistua ennakkohaastatteluihin ns. hallitusgrillissä maanantaina 6.11. klo 17:15 Elovena-salissa. Ehdolle voi kuitenkin asettua vielä itse syyskokouksessa tiistaina 7.11. klo 16:30 Osuuskauppasalissa.

Asettumalla ehdolle jo etukäteen annat äänestäjille mahdollisuuden tutustua sinuun ennakkovastaustesi ja haastatteluiden perusteella, sillä itse syyskokouksessa ehdokkaiden esittelyaika on aikarajoitteen vuoksi erittäin lyhyt.

Jos mielessä on kysymyksiä hallitustyöskentelystä yleisesti, hakuprosessista, sektoreiden työtehtävistä tai muusta, muista saapua paikalle After workiin hallitushaun infotilaisuuteen Bar Monttuun keskiviikkona 25.10. klo 16.00 alkaen.

Lisäksi kysymyksiä voi milloin tahansa lähettää hallituksen puheenjohtaja Frans Isolaurille (puheenjohtaja@tuky.fi).

Sektorit

Hakijoiden vastaukset ennakkokysymyksiin

Puheenjohtaja
Jenny Sääksi

Jenny Sääksi

Nimi ja vuosikurssi:

Jenny Sääksi, kolmas vuosikurssi

Aktiivisuutesi Turun KY:llä ja muut aiemmat luottamustoimet:

Kuluneen vuoden olen toiminut Turun KY:n kansainvälisten asioiden vastaavana ja CIA TuKYn puheenjohtajana. Täten olen vastannut esimerkiksi kv-tutoroinnista, kansainvälisten opiskelijoiden edunvalvonnasta, englanninkielisestä viestinnästä sekä Turun KY:n kansainvälisistä suhteista. Vuonna 2022 toimin tutorina sekä CIA TuKYn sihteerinä ja kehitysyhteistyövastaavana.

Ensi vuoden suunnitelmasi (ts. muut mahdolliset päällekkäiset projektit):

Minulla ei ole päällekkäisiä projekteja.

1. Minkälainen johtaja olet ja mitkä ovat mielestäsi Turun KY:n puheenjohtajan tärkeimmät tehtävät?

Johtajana olen rauhallinen, luotettava ja helposti lähestyttävä. Olen aina valmis auttamaan, enkä murru paineenkaan alla. Pyrin aina johtamaan esimerkillä, enkä vaadi muilta mitään, mitä en itse olisi valmis tekemään. Johtajana haluan luoda ympärilleni avoimen keskustelukulttuurin ja tilan, jossa jokainen saa onnistua ja epäonnistua. Johtajana on tärkeä myös muistaa, että jokainen hallituslainen on oman alansa asiantuntija ja täten heille tulee antaa työskentelyrauha.

Yksi Turun KY:n puheenjohtajan tärkeimmistä tehtävistä on hallitustyöskentelyn organisointi sekä hallituslaisten ja työntekijöiden tukeminen. Puheenjohtajan vastuulla on, että yhdistyksessä kaikki toimii ja yhdistys kehittyy eteenpäin. Puheenjohtajan tulee myös varmistaa, että jokainen yhdistyksessä toimiva tuntee olonsa arvostetuksi. Puheenjohtajan tulee olla luotettava taho, johon hallituslaiset ja kuntalaiset voivat tukeutua.

Toinen tärkeä tehtävä on Turun KY:n edustajana toimiminen sekä Turun kauppakorkeakoulun sisällä että muissakin sidosryhmissä Suomessa. Puheenjohtajan tulee olla aidosti kuntalaisten puolella ja viedä heidän ja yhdistyksen näkemyksiä aktiivisesti eteenpäin.

2. Mitkä koet Turun KY:n suurimpina vahvuuksina ja heikkouksina verrattuna muihin vastaaviin opiskelijajärjestöihin Suomessa?

Turun KY:n suurin vahvuus on sen ammattimainen toiminta ja kuntalaisten vahva osaaminen. Ammattimainen toiminta mahdollistaa hyvät välit kauppakorkeakouluun, mikä on suuri etu yhdistykselle. Tiiviin yhteistyön ansiosta pystymme tekemään aktiivista edunvalvontatyötä korkealla tasolla ja saamme esimerkiksi käyttää koulun tiloja tapahtumissamme. Näin ei ole kaikkien opiskelijajärjestöjen kohdalla, joten tätä yhteistyötä tulee vaalia.

Myös oma kerhotalomme erottaa meidät monista muista opiskelijajärjestöistä. Parkki mahdollistaa Turun KY:lle ja kuntalaisille paljon. Ilman Parkkia tapahtumien tuottaminen Turun KY:llä olisi huomattavasti vaikeampaa ja emme pystyisi tarjoamaan kuntalaisille läheskään yhtä aktiivista opiskelijatoimintaa. Parkin merkitys on siis ymmärrettävä ja siihen on jatkossakin varattava resursseja.

Toisaalta Turun KY:n suuri koko ja sen aktiivinen järjestötoiminta tuovat myös omat haasteensa. Uudistukset järjestössä vaativat paljon aikaa ja esimerkiksi Code of TuKYn vaikutukset ovat vasta kuluvana vuonna alkaneet konkreettisesti näkymään kuntalaisille. Uudistaminen ei siis aina ole helppoa eikä nopeaa. Tapahtumatuotannon pyörittäminen vaatii myös paljon osaavia vapaaehtoisia. Toiminnassa mukana oleminen vaatii paljon aikaa ja pahimmassa tapauksessa se voi esimerkiksi myöhästyttää valmistumista. Toiminnasta saatu palaute ei myöskään aina ole kannustavaa. Jatkossa on äärimmäisen tärkeää kiinnittää huomiota siihen, ettei kenenkään jaksaminen kärsi järjestötoiminnan takia ja että kaikki kokisivat oman työnsä arvostetuksi.

3. Mitkä ovat Turun KY:n ensisijaiset kehityskohteet seuraavien kahden vuoden aikana?

Seuraavan kahden vuoden aikana on tärkeää, että Turun KY alkaa kiinnittämään enemmän huomiota vastuullisuuteen. Turun KY:n tulee olla edelläkävijä sekä taloudellisen, sosiaalisen että ympäristövastuun näkökulmasta. Vahva taloudellinen tilanne tuo toimintaan varmuutta ja mahdollistaa toiminnan kehittämisen. Ilman taloudellista varmuutta myöskään sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu eivät voi toteutua. Myös sosiaalisen vastuun parissa on tehtävä entistä enemmän töitä. Kenenkään jaksaminen ei saa vaarantua opiskelijatoiminnassa mukana olemisen takia. Myöskään valmistumisen ei tulisi hankaloitua. Turun KY:n tulee jatkossakin olla strategian mukainen ainutlaatuinen kasvuympäristö. Ympäristövastuu tulee esiin esimerkiksi Parkin kohdalla. Seuraavina vuosina on kiinnitettävä huomiota esimerkiksi Parkin investointien ympäristötekijöihin pitkällä aikavälillä.

Myös Turun KY:n kansainvälisyyttä on kehitettävä. Tulevaisuudessa kaksikielisen viestinnän tulisi toteutua kaikessa TuKYn viestinnässä ja yhä useampien tapahtumien tulisi olla kaksikielisiä. Jokaisen Turun KY:n toimijan tulisi ottaa huomioon myös kansainväliset opiskelijat. On hyvin todennäköistä, että myös Turun kauppakorkeakouluun aukeaa tulevaisuudessa englanninkielinen kandiohjelma, jolloin kaksikielisyyden merkitys korostuu entisestään. Tällöin Turun KY:n toimijoihin liittyy hyvin todennäköisesti myös henkilöitä, jotka ovat pääosin englanninkielisiä. Englanninkielisillä opiskelijoilla tulee olla täysin samat mahdollisuudet osallistua toimintaan kuin suomenkielisilläkin opiskelijoilla. Täten kansainvälisyyttä ja erityisesti kaksikielisyyttä on lähdettävä kehittämään jo nyt.

Samalla kun Turun KY:tä kehitetään, on tärkeää, ettei vanhoja kehityskohteita unohdeta. Turun KY:ssä on viimeisten vuosien aikana tehty valtavasti töitä Code of TuKYn ja uuden alkoholikulttuurin jalkauttamisen parissa. Esimerkiksi alkoholittomana tapahtumiin osallistuminen on helpottunut huomattavasti. Myös Terve Mieli -hankkeen avulla on pyritty poistamaan stigmaa, joka usein liittyy mielenterveysasioihin. Esimerkiksi mielenterveyskyselystä saatu data on äärimmäisen arvokasta, kun kauppakorkeakoululla keskustellaan opiskelijoiden hyvinvoinnista. Työ näiden asioiden parissa ei kuitenkaan ole valmista. Jatkossakin on huolehdittava, että kyseisten dokumenttien sisältö koulutetaan kuntalaisille ja että niiden viesti todella sisäistetään ja sitä kunnioitetaan. Code of TuKY on saatava osaksi jokaisen kuntalaisen arkea ja esimerkiksi häirintäyhdyshenkilöiden roolia on tuotava aktiivisemmin esille. Uuden alkoholikulttuurin mukaiset toimintatavat tulee olla toimijoillemme arkipäivää. Myös Terve Mieli -hankkeen kasvattamista ja kehittämistä on tuettava. Jatkossa jokaisen kuntalaisen tulee siis tuntea kyseiset dokumentit riippumatta siitä, ovatko he aktiivisesti mukana toiminnassa vaiko eivät.

4. Turun KY:n strategian voimassaolo päättyy vuoden 2024 loppuun. Mitä asioita strategian uudistamisessa täytyy huomioida ja mitä asioita haluaisit painottaa strategian uudistamisprosessissa?

Strategian uudistamisessa on tärkeää ymmärtää, mihin suuntaan Turun KY:n toimintakulttuuria halutaan kehittää. On pohdittava, millaiset tulevaisuudennäkymät opiskelijajärjestöillä Suomen laajuisesti on ja toisaalta mitkä asiat juuri Turun kauppakorkeakoulun opiskelijoille ovat tärkeitä. Strategiaa uudistaessa on mietittävä realistisesti mitkä asiat ovat toteutettavissa. On myös muistettava, että Turun KY on olemassa jäseniään varten ja kaiken sen toiminnan tulisi hyödyttää kuntalaisia.

Strategian tulee siis heijastaa kuntalaisten arvoja ja mielipiteitä. Siksi strategian uudistusprosessin aikana on tärkeää kerätä palautetta suoraan kuntalaisilta ja kerätä yhteen heille tärkeitä pointteja. Tärkeintä on, että järjestön strategia on sen jäsentensä näköinen. Myös muita sidosryhmiä on tärkeää sisällyttää suunnitteluun. On keskusteltava muiden eturivin opiskelijajärjestöjen kanssa siitä, mihin suuntaan järjestöjä Suomen laajuisesti halutaan kehittää. Myös Turun kauppakorkeakoulun johdon kanssa on keskusteltava uuden strategian sisällöstä.

Turun KY:n strategiassa tulisi jatkossakin painottaa vahvaa edunvalvontaa. Turun KY:n on pidettävä kuntalaistensa puolia sekä kauppakorkeakoulun sisällä että valtakunnallisesti. Myös yhteisöllisyyden tulisi olla tärkeä arvo. Turun KY:n tulee omalla toiminnallaan varmistaa, että Turun kauppakorkeakoulun opiskelijat tuntevat jatkossakin kuuluvansa yhteisöön, jossa pidämme toisistamme huolta. Turun KY:n tulee tarjota jäsenilleen mahdollisuuksia onnistua ja epäonnistua. Myös vastuullisuuskysymyksien tulee nousta esille strategiassa.

5. Millainen järjestö Turun KY on vuonna 2028?

Vuonna 2028 Turun KY on entistä yhtenäisempi ja ennakkoluulottomampi. Code of TuKY on integroitunut syvälle järjestön toimintatapoihin ja dokumenttia on kehitetty entisestään. Terve Mieli -hanke on kasvanut ja sitä on viety eteenpäin muihin yliopistoihin. Myös Turun KY:n toimijat voivat paremmin ja he tuntevat oman työnsä entistä arvokkaammaksi.

Turun kauppakorkeakoulu ja täten Turun KY on kansainvälisempi kuin aiemmin. Kaikki Turun KY:n viestintä on kaksikielistä ja yhä suurempi osa tapahtumista soveltuu myös kansainvälisille opiskelijoille. Tapahtumien määrään on saatu tasapaino ja tapahtumat ovat laadukkaampia kuin koskaan aiemmin.

Turun KY on edelleen eturivin opiskelijajärjestö ja todellinen edelläkävijä.
Turun KY toimii opiskelijoiden kasvuympäristönä ja tarjoaa kuntalaisille mahdollisuuden kokea opiskeluajan elämänsä parhaana aikana.

Varapuheenjohtaja

Anton Martti

Anton Martti

Nimi ja vuosikurssi:

Anton Aarni Aleksanteri Martti, Vuosikurssi 2022

Aktiivisuutesi Turun KY:llä ja muut aiemmat luottamustoimet:

Ulkoasianjaosto – VPJ (2023)
TuKY-Speksi – Tuottaja (2024), näyttelijä (2023)
TSE-lista – Ehdokas (2024)
TuKY golf – VPJ (2023)
Tutorointi (2023)
Nakkeilua useammassa tapahtumassa pupuvuonna

Ensi vuoden suunnitelmasi (ts. muut mahdolliset päällekkäiset projektit):

Minulta loppuu lähes kaikki muu toiminta vuoden vaihteen jälkeen, lukuun ottamatta TuKY-Speksin tuottamista sekä TSE-listalla olemista. olen kuitenkin järjestänyt aikatauluni ja muut menoni että näiden kahden projektin ei pitäisi haitata Turun KY:n hallituksessa toimimista ensi kaudella. En ole liittymässä myöskään mihinkään muuhun toimintaan ensi vuodelle Turun KY:n lisäksi koska haluan panostaa ja antaa sille kaiken huomioni.

1. Minkä sektorin koet tärkeimpänä ensi vuonna varapuheenjohtajan pestissä ja miten pystyt hyödyntämään vahvuuksiasi tällä sektorilla?

Kaikki 3 sektoria kiinnostavat minua, jonka takia valinta on vaikea. Koen että vahvuuteni on ehdottomasti pääsektorissa aikaisemman työkokemukseni sekä entisen hallituskauden johdosta (Ulkkis vpj.). Tärkeimpänä sektorina koen kuitenkin toimijaryhmäsektorin, sillä sen avulla saamme pyöritettyä TuKY:n toimintaa vuodesta toiseen. Minulta itseltänikin löytyy kokemusta useammasta eri toimijasta TuKYn sisällä, Ulkkis, Speksi, TSE-lista, TuKY golf.
Koen oppineeni sekä tutustuneeni näiden toimijoiden avulla hyvin kattavasti koulumme eri toimintaan ja myös näiden ryhmien ulkopuolisiin toimijaryhmiin, joka antaa minulle loistavan valmiuden toimia ensi vuonna kaikkien toimijaryhmiemme tukena ja apuna. Vahvuuksiini näen organisoituneen ja määrätietoisen mentaliteetin sekä asenteen tehdä. Näiden vahvuuksien avulla pystyn hoitamaan mahdollisimman tasapuolisesti jokaiselle sektorille heidän kaipaamansa tuen ja huomioni.

2. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja työskentelevät tiiviisti yhteistyössä. Millä keinoin ylläpitäisit tasaista työnjakoa pääsektorissa?

Puheenjohtajalla on koko Turun KYn taakkaa harteillaan, joten pyrin parhaani mukaan keventämään sitä. Hoidan luonnollisesti oman tonttini, jotta siitä ei koituisi murheita. Sen lisäksi olisin oma-aloitteisesti avustamassa PJ sekä myös muita hallituksen jäseniä heidän tehtävissään. Mitä sutjakkaammin hallituksen työ sujuu, sitä helpompaa on PJ toimia. En vain oleta asioiden tapatuvan, vaan varmistan ja teen kaikkeni että ne onnistuvat. Näin mahdollistan itselleni, sekä PJ:lle parhaimman mahdollisen ymmärryksen koko hallituksen toiminnasta.
Haluan hankkia VPJ:nä koko hallituksen että kuntalaisten luottamuksen, mutta etenkin PJ:n jotta voimme yhdessä avoimesti ratkoa ja ratkaista pääsektorin ongelmia. Olen luonteeltani henkilö, joka uskaltaa sanoa myös vastaan jos näen ongelman asiassa. En siis usko sokeasti asioita, vaan pyrin haastamaan toista, mikäli mielipiteemme eroavat. Osaan kuitenkin myös nöyrtyä ja myöntää jos toisella on parempi ratkaisu. Keskustelun tulee olla vuorovaikutteista ja siinä saa, ehkä jopa välillä pitää, olla erimieltä asioista jotta se olisi rakentavaa.

3. Miten mahdollistaisit ensi vuonna yhä tiiviimmän ja selkeämmän yhteistyön Turun KY:n ja toimijaryhmien välillä?

Olemalla oma-aloitteinen ja pitämällä kontaktia silloinkin toimijaryhmiin kun sitä ei vaadita. Haluan tehdä toimijaryhmille heidän toimintansa pyörittämisestä mahdollisimman helppoa, jotta kuntalaiset pääsisivät nauttimaan heidän järjestämistä tapahtumista ympäri vuoden. Oli se sitten toimintahakemusten avustamista, koulutuksia tai ihan tapahtumien järjestämistä ja niihin tarvittavaa suunnittelua. Koen Koulumme tapahtumatarjonnan olevan erittäin rikasta ja haluan jatkossa myös pitää sen yhtä monipuolisena. Tämän takia haluan auttaa mahdollisimman montaa toimijaryhmää tuottamaan kuntalaisillemme meidän rakastamia tapahtumia.

4. Miten kehittäisit yhteistyötä TuKYn alumniyhdistyksen kanssa?

Vaikka en alussa maininnut alumni toimintaa tärkeimmäksi, koen sen silti erittäin arvokkaaksi itselleni sekä koko koulullemme. Entinen VPJ Pihla, on tehnyt loistavaa työtä herättäen alumni toimintaa entisestään eloon jota haluan myös itse ehdottomasti jatkaa. Haluan yhdistää vielä enemmän koulumme alumneja ja nykyisiä opiskelijoita kehittäen toimintaa heidän välilleen. Odotan myös innolla kokouksia TuKYn alumnityöryhmässä, jossa pääsen mukaan suunnittelemaan perinteistä keväällä järjestettävää alumnien afterwork päivää sekä myös syksyistä alumnipäivää.

Alex Eränne

Alex Eränne

Nimi ja vuosikurssi:

Alex Eränne, 2. vuosikurssi

Aktiivisuutesi Turun KY:llä ja muut aiemmat luottamustoimet:

Olen NESU-TuKYn varapuheenjohtaja ja toimin tällä hetkellä Pikkulaskiaisen approvastaavana. Olin myös tutor tänä syksynä.

Ensi vuoden suunnitelmasi (ts. muut mahdolliset päällekkäiset projektit):

Tuleva Pikkulaskiainen

1. Minkä sektorin koet tärkeimpänä ensi vuonna varapuheenjohtajan pestissä ja miten pystyt hyödyntämään vahvuuksiasi tällä sektorilla?

Koen, että alumnisektori tulee olemaan ensi vuonna tärkein varapuheenjohtajan pestissä. Pää- ja toimijaryhmäsektori ovat yhtä tärkeitä ja haluan myös panostaa niihin. Itseäni henkilökohtaisesti kiinnostaa kehittää alumnitoimintaa.

Varapuheenjohtaja toimii linkkinä alumnisektorin ja Turun KY:n välillä, jonka takia pidän sitä VPJ:n tärkeimpänä sektorina ensi vuonna. Olen järjestelmällinen persoona ja pystyn tätä piirrettä hyödyntämään esimerkiksi alumnipäivän järjestelyissä. Tulen myös kaikkien kanssa toimeen, jonka koen myös vahvuutena alumnisektorilla toimimisessa.

2. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja työskentelevät tiiviisti yhteistyössä. Millä keinoin ylläpitäisit tasaista työnjakoa pääsektorissa?

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja toimivat tiiviissä yhteistyössä. Sen takia reilu ja tasainen työnjako on erityisen tärkeää. Yhteistyö puheenjohtajan kanssa ei tule toimimaan, jos toinen kokee töiden jakaantuvan epätasaisesti. Epätasainen työnjako myös altistaa konflikteille ja konflikti pääsektorilla tekee koko hallituksen työskentelystä epämiellyttävää. Jatkuva kommunikointi tulevista tehtävistä puheenjohtajan kanssa on avain tasaiseen työnjakoon. Sujuvalla kommunikoinnilla työt voidaan jakaa tasaisesti hyvissä ajoin eikä työt ehdi kasaantua jommallekummalle osapuolelle. On myös erityisen tärkeää sanoa ääneen, mikäli kokee itsensä kuormittuneeksi. Silloin pystymme helposti auttamaan toista.

3. Miten mahdollistaisit ensi vuonna yhä tiiviimmän ja selkeämmän yhteistyön Turun KY:n ja toimijaryhmien välillä?

Toimijaryhmät ovat tärkeitä, koska ne pitävät yllä monipuolista tapahtumatarjontaa. Sen takia on erityisen tärkeää, että yhteistyö Turun KY:n ja toimijaryhmien välillä sujuu mutkattomasti.

On erityisen tärkeää ohjeistaa toimijaryhmien puheenjohtajia selkeästi esimerkiksi TYYn toiminta-avustusten hakemisesta ja antaa tieto TuKYn projektikassasta. Tiedän, että monen toimijaryhmän hallituksessa on joku, joka on tietoinen näistä asioista. Kuitenkaan sitä ei voi pitää oletuksena, joten varapuheenjohtajan velvollisuutena on tuoda nämä asiat tietoisuuteen.

Jotta yhteistyö pysyy sujuvana ja tiiviimpänä, aion tiedottaa heitä kaikista toimijaryhmiä koskevista asioista. Sillä ei ole väliä, onko asia pieni vai suuri. Tärkeintä on selkeä ja avoin tiedon kulku.

4. Miten kehittäisit yhteistyötä TuKYn alumniyhdistyksen kanssa?

Olisi mahtavaa, jos pystyisimme järjestämään tapahtumia yhdessä opiskelijoiden ja alumnien kanssa. Tällä tavoin opiskelijat pystyisivät kuulemaan valmistumisen jälkeisestä elämästä ja alumnit TuKYn menosta nykypäivänä. Olisi suuri etu meidän opiskelijoillemme, että he pääsisivät helpommin verkostoitumaan meidän koulun alumnien kanssa. Täten olisi mahdollista saada kontakteja työelämään ja hyödyllisiä vinkkejä tulevaisuutta ajatellen.
Ongelmaksi voi muodostua se, että alumniyhdistyksen toiminta keskittyy pitkälti Helsinkiin. En kuitenkaan näe tämän tapaista yhteistyötä mahdottomana.

Koulutuspoliittinen vastaava

Robert Vehma

Robert Vehma

Nimi ja vuosikurssi:

Robert Vehma, 2. vsk

Aktiivisuutesi Turun KY:llä ja muut aiemmat luottamustoimet:

 1. Sihteeri, Edunvalvontajaosto, 2023
 2. Rahastonhoitaja, Kartelli ry, lukuvuosi 2023–24
 3. Vaalikoordinaattori, Tse-lista, syksy 2023
 4. Lavastustiimi, TuKY-Speksi, 2022–23 produktio

Ensi vuoden suunnitelmasi (ts. muut mahdolliset päällekkäiset projektit):

Olen TuKY-Speksissä mukana lavastustiimissä 2023–24 produktiossa, ja Kartellin rahiksen pesti jatkuu huhtikuun 2024 loppuun saakka. Nämä ei kuitenkaan vaadi mahdottoman paljon aikaa, ja on hyvin sovitettavissa kopon tehtävien kanssa.

1. Mikä motivoi sinua hakemaan juuri koulutuspoliittiseksi vastaavaksi?

Koulutuspoliittinen työ on erittäin tärkeää meidän kaikkien jaksamisen kannalta. Ilman opiskelijaedustusta koulun hallinnossa olisi riskinä meidän opiskelijoiden mielipiteen ohittaminen päätöksissä, jotka vaikuttavat olennaisesti kaikkien kuntalaisten opintoihin. Itse haen koulutuspoliittisen vastaavan tehtävään, koska edunvalvonta on lähellä sydäntäni ja koen, että kopon roolissa voisin parhaiten käyttää omaa kokemustani edunvalvontatyöstä kuntalaisten hyväksi. Kokemusta edunvalvontatyöstä on tullut kuluneen vuoden aikana Edunvalvontajaoston toiminnassa sekä taloustieteen ainejärjestö Kartellin hallituksessa. Sen lisäksi olen ollut työelämän puolella mukana ammattiliiton toiminnassa.

  2. Koulutuspoliittisen vastaavan tehtävä on edustaa Turun KY:n jäseniä tapaamisissaan koulumme henkilökunnan kanssa. Millä keinoin pyrit kuuntelemaan kuntalaisten mielipiteitä ja kannustamaan heitä ottamaan kantaa koulutuksellisiin kysymyksiin?

  Kun opiskelijoita halutaan kannustaa ottamaan kantaa koulutuksellisiin kysymyksiin ja jakamaan mielipiteitään, niin tärkeää on usko siihen, että asioihin voi vaikuttaa! Kovin moni tuskin vaivautuu ilmaisemaan huoliaan, jos ei usko minkään muuttuvan. Lähtisin kehittämään tätä tuomalla meidän opiskelijoiden tietoon, miten koulutukseen liittyvä päätöksenteko toimii meillä. Tätä voisi edistää esimerkiksi erilaisissa edunvalvontateemaisissa tapahtumissa, tai luomalla matalan kynnyksen vaihtoehtoja koulutukseen liittyvän palautteen antamiseen.

  3. Ainejärjestöillä on omat koulutuspoliittiset vastaavansa, jotka pitävät yhteyttä omiin laitoksiinsa. Millä keinoin teet yhteistyötä AJ-kopojen kanssa ja tuet heitä tehtävässään?

  AJ-kopoilla tulee olla TuKY:n kopon tuki aina saatavilla, mutta samaan aikaan heille tulee antaa tilaa työskennellä itseohjautuvasti. AJ-kopoilla on henkilökohtaista kokemusta oman pääaineensa ongelmista, joka on arvokasta koulutuspoliittista työtä tehdessä. AJ-kopoilla, ja ainejärjestöillä ylipäätään, on usein myös hyvä kontakti oman pääaineensa opiskelijoihin, joten AJ-kopojen kautta voi myös kerätä laajemmin opiskelijoiden toiveita ja huolia. Eli vastatakseni kysymykseen, tekisin yhteistyötä AJ-kopojen kanssa olemalla heihin säännöllisesti yhteydessä, ja keräämällä heiltä tietoa eri pääaineiden opiskelijoiden keskuudessa ilmenneistä huolista tai toiveista.

  4. Koulutuspoliittinen vastaava istuu myös Edunvalvontajaoston hallituksessa. Millaisena näet koulutuspoliittisen vastaavan roolin osana EVAa?

  Koulutuspoliittisen vastaavan rooli EVAssa on todella tärkeä. EVA huolehtii TuKYn edunvalvonnallisesta kokonaisuudesta, joka muodostuu koulutus- ja sosiaalipoliittisesta edunvalvonnasta. Kopon rooli EVAssa on tuoda EVAn hallituksen tietoon koulun hallintoelimissä tai opiskelijoiden keskuudessa esiin nousseita kysymyksiä tai ongelmia. Pitämällä EVAn hallituksen kärryillä koulutuspoliittisista asioista kopo mahdollistaa EVAlle sujuvan ja tehokkaan osallistumisen koulutuspoliittiseen edunvalvontaan.

  Liikuntavastaava

  Miro Ikäheimonen

  Miro Ikäheimonen

  Nimi ja vuosikurssi:

  Miro Ikäheimonen, toisen vuosikurssin opiskelija

  Aktiivisuutesi Turun KY:llä ja muut aiemmat luottamustoimet:

  Olen toiminut viimeisen vuoden KY-Sportin projektivastaavana. Lisäksi toimin tänä syksynä tutorina.

  Ensi vuoden suunnitelmasi (ts. muut mahdolliset päällekkäiset projektit):

  Minulla ei ole ensi vuodelle suunnitteilla päällekkäisiä projekteja.

  1. Miten oma taustasi tukisi rooliasi niin Turun KY:n liikuntavastaavana sekä KY-Sportin puheenjohtajana?

  Olen pienestä pitäen harrastanut lähes kaikkea aina vesipallosta tanssiin ja telinevoimistelusta jalkapalloon. Lopulta omaksi päälajikseni valikoitui kuitenkin taekwon-do, jossa oma kilpailu-urani päättyi pari vuotta takaperin. Olen siis aina elämässäni urheillut ja hieman kliseisestikin sanottuna urheilu on aina ollut minulle lähellä sydäntä.

  Olen myös toiminut kuluvan vuoden ajan KY-Sportin projektivastaavana, vastaten kuukauden lajikokeiluistamme sekä tämän syksyn Islannin vaellusexcursiostamme. KY-Sportin hallituksessa toimimisen kautta olen nähnyt laajan läpileikkauksen KY-Sportin tapahtumien tuotannosta sekä viikkovuorojen ylläpidosta, joista varmasti hyötyä KY-Sportin puheenjohtajana toimiessa. Projektivastaavan roolissa olenkin saanut kokemusta ja kehittynyt etenkin juuri tapahtumien järjestämisen saralla. Koen olevani järjestelmällinen ja tunnollinen persoona, ja omaan hyvän paineensietokyvyn. Näistä hyvänä esimerkkinä toimiikin syksyn vaellusexcursiomme, jossa järjestelemistä riitti, eikä hankalilta päätöksiltä ja nopeilta muutoksilta muun muassa muuttuvien sääolosuhteiden takia vältytty.

   2. Kuinka saisit jaostolaisesi hoitamaan pestinsä hyvin vuoden loppuun asti sekä osallistumaan aktiivisesti KY-Sportin toimintaan?

   Mielestäni puheenjohtajan oma esimerkki jaostolaisilleen on yksi parhaista motivaattoreista jaostolaisille. Kun puheenjohtaja ei itse ota vapaudu vankilasta-korttia nakkivuoroista ja hoitaa tunnollisesti sekä esimerkillisesti omat sovitut tehtävät, luo tämä mukavamman ilmapiirin myös muille jaostolaisille hoitaa pestinsä kunnialla koko vuoden ajan. Tapahtumien järjestäminen ja kokouksiin osallistuminen ei mielestäni saa olla pakkopullaa, vaan enemminkin mukavaa yhdessä tekemistä. Koenkin, että luomalla hyvän ja rennon ryhmähengen alusta asti tällainen on myös mahdollista.

   Avoin ja rento ilmapiiri myös mahdollistaisi hyvän kommunikaation jaoston sisällä ja pyrkisinkin mahdollisimman hyvin ottamaan jokaisen jaostolaisen henkilökohtaisen jaksamisen huomioon. Motivaation luomisessa tärkeässä roolissa on myös mahdollisimman tasainen vastuiden jakaminen jaoston sisällä, jolloin kukaan jaostolainen ei tuntisi tekevänsä huomattavasti enemmän kuin muut. Näin myös kaikilla säilyisi jaostotoiminnan ulkopuolista vapaa-aikaa mahdollisimman paljon.

   3. Mikä motivoi sinua hakemaan liikuntavastaavaksi?

    Mielestäni on mahtavaa, että pitkän pänttäyspäivän tai rankemmaksi venähtäneen vuosijuhlaviikonlopun jälkeen Turun KY:ltä löytyy mahdollisuus lähteä urheilemaan kanssaopiskelijoiden kanssa. Haluankin varmistaa, että tällaiset liikuntamahdollisuudet säilyvät kaikille kuntalaisille myös jatkossa ja haluan edelleen kehittää Turun KY:n tapahtumatarjontaa liikunnan saralla. Tässä näen potentiaalia etenkin sekä eri TuKYn alaisten toimijaryhmien ja jaostojen välisessä yhteistyössä että myös ihan poikkitieteelliset rajat ylittävässäkin yhteistyössä. Liikunta on tärkeä osa jokaisen hyvinvointia ja juuri tämän tasapainon tarjoaminen opiskelijaelämän arkeen motivoi minua hakemaan liikuntavastaavaksi.

   Aleksanteri Aho

   Aleksanteri Aho

   Nimi ja vuosikurssi:

   Aleksanteri Aho 2. vuosikurssi

   Aktiivisuutesi Turun KY:llä ja muut aiemmat luottamustoimet:

   KY-Sportin rahastonhoitaja -23 & Tutor syksyllä -23.

   Ensi vuoden suunnitelmasi (ts. muut mahdolliset päällekkäiset projektit):

   Pystyn olemaan täysin käytettävissä liikuntavastaavan pestiin omien opintojeni ohella.

   1. Miten oma taustasi tukisi rooliasi niin Turun KY:n liikuntavastaavana sekä KY-Sportin puheenjohtajana?

   Liikunta kaikissa sen muodoissa on ollut merkittävä osa elämääni jo pienestä pitäen. Taustani & kokemus joukkueurheilulajien parissa on antanut minulle syvällistä ymmärrystä joukkueurheilun dynamiikasta. Tiedän, mitä vaaditaan menestyksekkääseen tiimityöhön ja kuinka tärkeää on varmistaa, että kaikilla jäsenillä on mahdollisuus osallistua ja nauttia liikunnasta.

   Kuluvan vuoden aikana olen toiminut KY-Sportin rahastonhoitajana, tämä tehtävä on antanut minulle ainutlaatuisen mahdollisuuden ymmärtää TuKYn sekä KY-Sportin toimintaa taloudellisesta näkökulmasta, mikä on erittäin tärkeää, kun pyritään järjestämään kuntalaisille monipuolisia liikunnallisia aktiviteettejä sekä unohtumattomia tapahtumia. Lisäksi olen mukana TuKYn joukkuetoiminnassa joka omalta osaltaan edistäisi yhteistyötä joukkueiden ja KY-Sportin välillä.

    2. Kuinka saisit jaostolaisesi hoitamaan pestinsä hyvin vuoden loppuun asti sekä osallistumaan aktiivisesti KY-Sportin toimintaan?

    Mielestäni on suunnattoman tärkeää, että jaostolaiset ymmärtävät kuinka heidän panoksensa on merkityksellistä KY-Sportin toiminnalle ja kuntalaisille. Haluan tehdä yhteistyötä jaostolaisten kanssa ja auttaa heitä tuntemaan olonsa arvostetuiksi sekä motivoituneiksi. Tavoitteenani on luoda ilmapiiri, jossa kukaan ei tunne jäävänsä ulkopuolelle.

    Mielestäni tärkeimpiä keinoja tavoitteen saavuttamiseksi ovat esimerkillisyys, selkeät tavoitteet, innostaminen, tuen tarjoaminen, palkitseminen ja yhteisöllisyys.

    3. Mikä motivoi sinua hakemaan liikuntavastaavaksi?

    KY-Sportin kanssa vietetty vuosi on ehdottomasti ollut yksi elämäni parhaita vuosia, koen että minulla on vielä runsaasti annettavaa jaoston sekä kuntalaisten hyväksi. Liikunta on tuonut tarvittavaa tasapainoa opiskelujen ohelle ja olenkin juossut jokaisen parkin lenkin vuoden 2023 aikana ja maanantaipelit olen vain kerran joutunut jättämään välistä. Sisäinen motivaationi syntyy aidosta halusta olla myös tulevaisuudessa sekä TuKYn, että KY-Sportin toiminnassa mukana. 

    Lisäksi mielestäni on mahtavaa, että KY-Sportin tapahtumat linkittyvät urheiluun, joka on itselleni erittäin tärkeä elämän osa-alue ja lähellä sydäntä. Uskon vahvasti, että minulla on tarvittavat ominaisuudet ja kokemus tämän luottamustehtävän menestyksekkääseen hoitamiseen.

    Kulttuuri- ja perinnevastaava

    Karoliina Ruuth

    Karoliina Ruuth

    Nimi ja vuosikurssi:

    Karoliina Ruuth, Vuosikurssia 2022

    Aktiivisuutesi Turun KY:llä ja muut aiemmat luottamustoimet:

    Ensi vuoden suunnitelmasi (ts. muut mahdolliset päällekkäiset projektit):

    Koitan saada opintopisteitä jonkin verran kasaan ja teen nollasopparilla töitä mikä työllistää sen verran, kun annan sen työllistää. Totesin, että jos Kulttiksen puheenjohtajaksi haetaan, niin sitten vähennetään muita vastuualueita ja annetaan sille tehtävälle tuhat ja yksi prosenttia.

    1. Kulttuuri- ja perinnevastaavalla on läpi hallitusvuoden hyvin eri tyyppisiä tehtäviä hoidettavanaan. Miten huolehdit, että kaikki tehtävät tulevat hoidetuksi ja sitä kautta Turun KY:n perinteet jatkuvat. Millainen työskentelijä olet?

    Olen tällä hetkellä edellä opinnoissani minkä varaan voin laittaa sen, että koska kulttuuri- ja perinnevastaavana työtä tulee riittämään, niin jotta saan kaiken hoidettua ja ylläpidettyä Turun KY:n perinteitä parhaani mukaan voin ottaa ensi vuodelle vähemmän opintoja. Sekä olen jo suunnitellut kesällä hoitavani opintoja, niin ensi syksyllä koulunkin voi hoitaa kevyemmin ja laittaa kaiken mahdollisen energian KPV pestin hoitamiseen.

    Yleisellä tasolla pidän huolen siitä, että asiat tulevat hoidetuksi sillä, että kirjoitan asiat aina ylös. Minulla on joka viikon kohdalla kalenterissa to-do lista asioista mitä pitää viikoittain hoitaa. Tähän mennessä kaikki asiat ovat tulleet hoidetuksi ajallaan. Joten jatkan samalla mallilla vielä tästä eteenpäin, koska tapa on todettu toimivaksi.

    Työskentelijänä olen tunnollinen, jos olen luvannut hoitaa jotain, niin se hoidetaan, vaikka mikä olisi. Usein pyrin hoitamaan tehtävät ja palautukset reilusti ennen deadlineä, koska en halua, että teknisen vian vuoksi jotain jäisi palauttamatta tai hoitamatta. Stressaan välillä kovasti ja se, että hoidan asiat ajallaan ja olen koko ajan kärryillä omista deadlineistä auttaa siinä, että ei tule turhaa stressiä. Olen huolellinen työskentelijä, huolimattomuusvirheitä voi tapahtua, mutta huolellisella tarkoitan enemmän sitä, että huolehdin että hoidan kaiken parhaani mukaan. Koulutöissä ja omissa töissä tykkään antaa aikaa tekemiselle ja haluan paneutua työhön kunnolla. Parasta kaikessa työskentelyssä on se, kun on nähnyt paljon vaivaa ja alkaa ja sitten alkaa näkemään omaa käden jälkeä ja asiat alkavat kasaantua, niin tämä innostaa vain tekemään enemmän ja paremmin töitä.

     2. Millaiseksi koet Kulttiksen toiminnan tällä hetkellä ja miten sitä voisi kehittää?

     Tämän vuoden Kulttiksen varapuheenjohtajana olen nähnyt Kulttiksen toimintaa läheltä ja päässyt jo osallistumaan sen kehittämiseen. Viimeisimmästä tapahtumasta rahviksista lähdimme tänä vuonna kehittämään enemmän siihen suuntaan mitä se on joskus ollut. Eli todella lähdimme katsomaan, mikä on ollut rahviksien alkuperäinen ”tarkoitus”, mikä oli siis anti vuosijuhla. Tänä vuonna meillä oli myös vanhoja tuttuja tapahtumia, jotka mielestäni kuuluukin säilyttää, kuten saaristoexcu sekä drinkkikoulutus. Tapahtumat ovat vähän erilaisia ja tuovat vaihtelua TuKYn upeaan tapahtumatarjontaan. Toimme vanhoja tapahtumia vähän pienillä ja suuremmillä twisteillä. Tänä vuonna loimme myös uuden tapahtuman shreivit, joka oli aivan mahtava kokemus. Uuden tapahtuman luominen oli yksi vuoden kohokodista. Ja haluaisin kehittää Kulttista juuri siihen suuntaan mihin se on nyt menossa. Eli pidetään perinteitä yllä ja lähdetään kaivamaan syvemmälle. Miltä on näyttänyt ensimmäiset rahvikset vuosikymmeniä sitten, voidaanko sieltä löytää perinteitä, joita voidaan ottaa herättää uudelleen henkiin. Mutta samalla lähdetään luomaan uusia perinteitä sekä tuomaan lisää kulttuuria, kuten tämän vuoden glitterbileiden upea drag show:lla toimme.

     3. Kulttiksella on tärkeä rooli TuKYn tapahtumakentässä. TuKYn tapahtumatarjonta on kuitenkin hyvin laaja ja osallistujia voi olla joskus hankala saada kaikkiin tapahtumiin. Miten takaat että Kuttis erottuu selkeästi muista tapahtumanjärjestäjistä, ja järjestää muista tapahtumista erottautuvia tapahtumia?

     TuKYn tapahtumakenttä on täynnä toinen toistaan upeampia tapahtumia. Ja totta on, että kaikkiin tapahtumiin ei aina riitä kävijöitä. Sen takia lähtisin siitä, että jos uusia tapahtumia lähdetään luomaan, niin niissä pitää olla jotain erilaista tai niiden pitää olla jollain tavalla erityisiä. On vain yksi kulttuuri- ja perinnejaosto ja meidän pitää siitä lähteä luomaan uutta ja muokkaamaan vanhaa siltä kannalta. Tuodaan tapahtumiin enemmän kulttuuria ja luodaan perinteitä, jotka jatkuvat vielä seuraavat vuosikymmenet.

     Lähtisin myös siitä, että näytetään kuntalaisille, kuinka hyvä meno Kulttiksella on ja kuinka hauskaa meidän tapahtumissa on ja annetaan sen fiiliksen ja tunnelman puhua meidän puolesta. Jokainen tapahtuma ei ehkä ole loppuunmyyty, mutta siellä tulee olemaan juuri ne ihmiset, jotka siellä haluavat olla ja sitä kautta jokaisella on hauskaa.

     Aada Rehnberg

     Aada Rehnberg

     Nimi ja vuosikurssi:

     Aada Rehnberg, toinen vuosikurssi

     Aktiivisuutesi Turun KY:llä ja muut aiemmat luottamustoimet:

     – Kulttiksen sihteeri 2023

     – Tutor 2023

     – Speksin saksofonisti 2023

     – Nakkeilu esim Pikkulaskiaisessa ja vujuilla 🙂

     Ensi vuoden suunnitelmasi (ts. muut mahdolliset päällekkäiset projektit):

     Speksin saksofonisti

     1. Kulttuuri- ja perinnevastaavalla on läpi hallitusvuoden hyvin eri tyyppisiä tehtäviä hoidettavanaan. Miten huolehdit, että kaikki tehtävät tulevat hoidetuksi ja sitä kautta Turun KY:n perinteet jatkuvat. Millainen työskentelijä olet?

     Kolme minua eniten työskentelijänä määrittävää piirrettä ovat oma-aloitteisuus, tasapuolisuus ja innovatiivisuus. Olen harrastanut partiota 15 vuotta, missä olen päässyt johtamistaitojen lisäksi harjoittelemaan etenkin projektinhallintaa sekä tiimityöskentelyä. Minulle on tärkeää pitää ilo mukana kaikessa tekemisessä, ja pyrkiä saamaan jokaisen parhaat puolet esiin yhdessä tehdessä.

      2. Millaiseksi koet Kulttiksen toiminnan tällä hetkellä ja miten sitä voisi kehittää?

      Termi kulttuuri kätkee alleen suuren määrän eri aloja sekä lajeja. Vuosien saatossa Kulttis on tarjonnut yhä monipuolisempia kulttuurikokemuksia, mutta siitä huolimatta kulttuuritermin kattavia lajeja on vielä koluamatta. Haluaisinkin Kulttiksen uskaltavan kokeilla uutta sekä uudistaa vanhoja, jo hyväksi todettuja konsepteja. Kuluneen vuoden aikana olemme ottaneet askelia kohti tavoitetta, mutta minulla on vielä paljon ideoita ja uskon tulevan Kulttiksen kanssa pystyvämme jopa ylittämään itsemme ja järjestämään entistä huikeampaa toimintaa!

      3. Kulttiksella on tärkeä rooli TuKYn tapahtumakentässä. TuKYn tapahtumatarjonta on kuitenkin hyvin laaja ja osallistujia voi olla joskus hankala saada kaikkiin tapahtumiin. Miten takaat että Kuttis erottuu selkeästi muista tapahtumanjärjestäjistä, ja järjestää muista tapahtumista erottautuvia tapahtumia?

      Keskeisimpiä erottavia tekijöitä on tietenkin Kulttiksen tavoite tarjota kuntalaisille merkityksellisiä kulttuurielämyksiä. Puheenjohtajana haluaisin kuitenkin erityisesti panostaa tarjoamaan jokaiselle niin jaostolaiselle kuin toimintaan osallistuvalle tunteen heidän olevan osa laajalla kattauksella merkityksellisiä kulttuurielämyksiä kokevaa turvallista, helposti lähestyttävää ja kaikille avointa yhteisöä. Haluaisin mahdollistaa turvallisen ilmapiirin, jossa omia ideoita uskaltaa esittää eikä tekemistä hidasta pelko epäonnistumisesta.
      Mielestäni yksi Kulttiksen erottavia tekijöitä onkin juuri uskallus kokeilla uutta, jopa jotain aivan absurdilta tuntuvaa – jotain, mitä kuntalaiset eivät ole edes ymmärtäneet kaipaavansa.

      Sosiaalipoliittinen vastaava

      Ida Hartikainen

      Ida Hartikainen

      Nimi ja vuosikurssi:

      Ida Hartikainen, 3. vuosikurssi 

      Aktiivisuutesi Turun KY:llä ja muut aiemmat luottamustoimet:

      Olen toiminut viimeisen vuoden Edunvalvontajaoston tiedottajana ja tutortiimissä tapahtumavastaavana, tällä hetkellä olen myös osa Parkkiryhmää. Aiemmin olen toiminut johtamisen ja organisoinnin sekä yrittäjyyden ainejärjestö Vision tiedottajana ja Speksissä olin mukana maskeeraustiimissä. 

      Ensi vuoden suunnitelmasi (ts. muut mahdolliset päällekkäiset projektit):

      Ensi vuodelle ei ole muita suunnitelmia, joten pystyn keskittymään täysillä tähän pestiin. 

      1. TuKYlle perustettiin vuoden alussa uusi asiantuntijaelin, tutortiimi. Millaisena näet tutortiimin pestijaon ja roolin tutoroinnissa?

      Olin itse mukana tutortiimissä tapahtumavastaavana, joten pääsin todella läheltä seuraamaan sopon ja tämän uuden asiantuntijaelimen välistä yhteistyötä. Koen, että tutortiimillä on iso rooli tutoroinnissa, sillä tutortiimin jäsenet auttavat sopoa erityisesti monissa juoksevissa asioissa. Esimerkiksi orientaatioviikon tapahtumat järjestetään yhdessä tutoreista koostuvien vastuutiimien kanssa ja luonnollisesti vastuutiimiläisillä riittää kysymyksiä. Sopon työtaakkaa keventää huomattavasti se, että tapahtumavastaava voi johtaa vastuutiimejä ja vastata heidän kysymyksiinsä ja hoitaa muita tapahtumiin liittyviä asioita. Myös koulutusvastaavan apu tutorkoulutusten ja -sitsien järjestämisessä keventää sopon taakkaa ja hänellä riittää paremmin aika muihin asioihin. Sopolla on tottakai edelleen päävastuu tutoroinnista, mutta tutortiimi toimii siinä jatkossakin hyvänä tukena ja apuna. 

       2. EVAn toimintaa on viimeisen parin vuoden aikana haluttu tuoda näkyvämmäksi kuntalaisille esimerkiksi uusien tapahtumakonseptien myötä. Miten jatkaisit EVAn kehittämistä tapahtumajärjestäjänä?

       Mielestäni EVA on onnistunut tuomaan toimintaansa hyvin näkyväksi kuntalaisille ja jatkaisin tätä linjaa. EVAlla on muutama todella hyvä ja toimivaksi todettu tapahtumakonsepti, joita vaalisin ja kehittäisin, mutta tilaa on myös uusille ideoille. Chillis ja Kaalimato-bingo ovat olleet suosittuja ja joka vuosi EVAlla on myös joku Terve Mieli -hankkeen teemoihin sopiva tapahtuma.  Nyt kun hankkeelle on saatu yhteistyökumppani, koen erityisen tärkeäksi kehittää siihen sopivaa tapahtumaa. Nykyisen EVAn hallituksen kanssa on jo päästy ideoimaan, että yhteistyön merkeissä olisi mahdollista järjestää suurempi messuhenkinen tapahtuma Terve Mieli -hankkeen ympärille. Olen tästä henkilökohtaisesti todella innoissani ja lähtisin todella mielelläni kehittämään tätä ideaa yhdessä uuden EVAn hallituksen kanssa. 

       3.Terve Mieli -hankkeelle onnistuttiin tänä vuonna hankkimaan yhteistyökumppani. Miten hyödyntäisit yhteistyön tuomia resursseja Terve Mieli -hankkeen kehittämiseksi ja varmistaisit yhteistyön jatkuvuuden?

       Yhteistyökumppanin saaminen Terve Mieli -hankkeelle on iso asia, sillä hanke on tärkeä meille kaikille. Yhteistyökumppani on erityisen tärkeä hankkeen kehittämiselle ja jatkuvuudelle nyt ja tulevaisuudessa. Edellisessä kysymyksessä mainitsin Terve Mieli -hankkeen teemoihin sopivan tapahtuman ja se on yksi asia mihin yhteistyön tarjoamia resursseja hyödyntäisin. Toiveenani olisi, että yhteistyöstä saataisiin jatkuva, jotta Terve Mieli -hankkeen kehitystä voidaan jatkaa myös tulevaisuudessa. Tiiviillä yhteistyöllä ja yhdessä yhteistyökumppanin kanssa ideoimalla, esimerkiksi tapahtuman osalta toivon, että varmistaisimme yhteistyön jatkuvuuden. 

       Tapahtuman lisäksi selvittäisin mahdollisuutta saada yhteistyökumppanilta rahallista sponsorointia toimijoiden MTEA2-koulutuksia varten. Pääsin itse keväällä kouluttautumaan ja koin sen todella tärkeäksi ja sain siitä paljon irti. Koulutuksen sisällöt ovat äärimmäisen tärkeitä ja koen, että toimijoiden koulutus vuosittain on tärkeää, jotta kaikessa meidän toiminnassamme osataan huomioida mielenterveyteen liittyvät tekijät ja esimerkiksi tiedetään, miten akuuteissa tilanteissa tulee toimia. 

       4. Sopon tehtäviä ovat tutoroinnin hoitaminen, EVAn puheenjohtaminen sekä Terve Mieli -hankkeen eteenpäin kehittäminen yhdessä EVAn kanssa. Tehtävää on siis paljon, mitä priorisoisit itse sopona? Miksi?

       Kaikki sopon tehtävät ovat tärkeitä ja varmistaisin, että kaikki tulee jatkossakin hoidettua yhtä hyvin kuin tähänkin asti. Koen, että EVAn toiminta on saatu todella hyvälle tasolle ja siitä on hyvä jatkaa eteenpäin. Tutorointi on valtavan tärkeä tehtävä, mutta siinä jatkossakin sopon tukena ja apuna on tutortiimi, joka helpottaa sopon työtaakkaa. EVAn toiminnassa ja tutoroinnissa on tehty isoja muutoksia viime vuosina ja näiden osalta keskittyisinkin näiden uusien muutosten vakiinnuttamiseen ja aiemmin tehdyn työn ylläpitämiseen. 

       Jos kuitenkin jotain priorisoisin, olisi se Terve Mieli -hanke. Hanke on yksi tärkeimmistä asioista mitä me TuKYllä teemme, joten sen edistämisen koen todella tärkeäksi. Nyt kun hankkeelle on saatu yhteistyökumppani, on sitä ensi vuonna mahdollista kehittää yhteistyökumppanin tuomien resurssien ansiosta valtavasti eteenpäin. Kehittämismahdollisuudet esimerkiksi Terve Mieli -aiheisten tapahtumien osalta ovat entistä parempia. 

       Mielenterveyteen liittyvät asiat, jaksaminen ja hyvinvointi ovat minulle myös henkilökohtaisesti tärkeitä asioita, joten olisin innolla kehittämässä hanketta eteenpäin yhdessä muun EVAn kanssa. Uuden yhteistyökumppanin ja sen tuomien mahdollisuuksien takia priorisoisinkin Terve Mieli -hankkeen eteenpäin kehittämisen, koska hankkeen ajamat asiat ovat niin tärkeitä ihan jokaiselle meistä.  

       NESU-vastaava

       Martta Iso-Kuortti

       Martta Iso-Kuortti

       Nimi ja vuosikurssi:

       Martta Iso-Kuortti, toinen vuosikurssi

       Aktiivisuutesi Turun KY:llä ja muut aiemmat luottamustoimet:

       NESU-TuKYn yrityssuhdevastaava 2023
       CORE 2023 NESU-yrppä
       Tutor 2023

       Ensi vuoden suunnitelmasi (ts. muut mahdolliset päällekkäiset projektit):

       Tavoitteeni tällä hetkellä olisi päästä osaksi NESU-TuKYn toimintaa myös ensi vuonna ja olenkin ajatellut hakevani vain tähän pestiin panostaen siihen täysillä. Jos en pääsekään toteuttamaan itseäni osana NESU- TuKYn tulevaa hallitusta, aion silti pysyä aktiivisena mukana Turun KY:n toiminnassa. Tällä hetkellä suunnitelmissani ei siis ole mitään päällekkäisiä projekteja.

       1. Kerro lyhyesti, mitä NESU-TuKY merkitsee sinulle.

       Muistan, kun vuosi sitten halvakausi starttasi, enkä osannut kuvitellakaan siitä tulevan itselle henkisesti niin rankka kokemus. Koin suuria epäonnistumisen tunteita, kun en päässytkään heti niihin pesteihin, joihin olin silloin ajatellut haluavani. Monet vanhempien vuosikurssien opiskelijat rohkaisivat minua sanoilla: ”Se pesti, mihin lopulta pääset, on se pesti, johon sut on tarkoitettu.” Näiden rohkaisujen vastaanottaminen oli silloin vaikeaa, mutta nyt jälkeenpäin pystyn todistamaan ne todeksi.

       En olisi koskaan kuvitellut, kuinka paljon tulen saamaan tältä vuodelta. Kulunut NESU-kauteni on ollut kaikin puolin palkitseva ja ikimuistoinen, ja herättää lämpimiä tunteita jo nyt sitä muistellessa. Olen saanut elämääni ikimuistoisia ihmisiä ja kokemuksia, oppinut paljon itsestäni ja kyvyistäni sekä saanut kokea NESU-perheen lämmön. Tulen ikuisesti olemaan kiitollinen sille epävarmalle itselleni, joka uskalsi astua kuntalaisten eteen vuosi sitten ja voitti itsensä. Tekisin sen milloin vain uudestaan ihan vain sen takia, mitä kaikkea olen NESUlta ja Turun KY:ltä saanut takaisin. Tämän kaiken ja paljon muutakin NESU minulle merkitsee.

        2. Mitkä ovat mielestäsi keskeisimmät haasteet NESU-TuKYn toiminnassa nyt ja tulevaisuudessa?

        Mielestäni NESU-TuKYn toiminta on kehittynyt hyvään suuntaan viimeisten vuosien aikana ja olen iloinen sen tilasta tällä hetkellä. Aina löytyy haasteita ja koenkin niiden kehittämisen tärkeäksi osaksi seuraavan NESU-vastaavan ja hänen johtamansa hallituksen toimintaa.

        Yksi haasteista nyt ja tulevaisuudessa on tärkeiden perinteiden ylläpitäminen ja samaan aikaan ajan hermoilla pysyminen. NESU-TuKY järjestää vuoden aikana monia sitsejä, joissa noudatetaan tärkeitä perinteitä ja käytäntöjä. Tämä huomioiden on kuitenkin tärkeää säilyttää mielenkiinto

        NESUn ensi vuoden tapahtumissa, jolloin niihin saadaan myös uusia osallistujia. On erittäin tärkeää pitää tapahtumamme mahdollisimman monipuolisina ja mielenkiintoisina, jolloin NESUlla on jatkossakin yhä useammalle opiskelijalle tarjottavaa. Sitsikulttuuria tulee kehittää jatkossakin vielä enemmän siihen suuntaan, että se on mielekäs yhä useammalle.

        Ensi vuoden aikana on tärkeää rikkoa käsityksiä, joiden mukaan osa NESUn tapahtumista on tarkoitettu vain kokeneimmille NESUlaisille. Tosiasiassa NESU järjestää monenlaisia eri tapahtumakonsepteja, joihin ovat aina tervetulleita kaikki opiskelijat kaikista kylterikaupungeista. On tärkeää madaltaa tätä kynnystä osallistua tapahtumiin ensi vuoden aikana, jolloin yhä suurempi osa opiskelijoista saadaan osallistumaan niin meidän kuin muidenkin NESU-järjestöjen toimintaan. NESUn tavoitteena on kuitenkin luoda yhteisöllisiä tapahtumia, joihin jokaisen on kiva tulla.

        3. Mitä asioita näet suurimpina haasteina jaoston johtamisessa?

        Jaoston johtamiseen ja sen tuomiin haasteisiin vaikuttavat monet eri tekijät, jotka tulevat suurimmaksi osaksi esiin vasta, kun toiminta on pistetty pystyyn ja uusi hallitus on valittu. Haasteita voi olla erilaisia, mutta tärkeintä on kuitenkin, että jokainen hallituslainen kokee itsensä kuulluksi ja tervetulleeksi. Puheenjohtajan näkökulmasta haasteita voi koitua erilaisista asioista, kuten yleisesti jaostolaisten motivaation tai jaksamisen puutteesta, omien tehtävien aikatauluttamisesta tai ihan yleisestä täysivaltaisesta järjestyksen hallinnasta.

        Puheenjohtajalla on monet langat käsissään yhtä aikaa, jolloin yhteistyö, motivaatio ja asioiden oikea aikatauluttaminen ovat tärkeässä asemassa. Etukäteen on vaikea arvioida tulevan hallituksen jaksamista ja motivaatiotasoja, mutta toisaalta on tärkeää pitää kaikki toiminta aina loppuun asti jokaiselle mieleisenä ja tasapuolisena. On tärkeää pysyä ajan tasalla työmäärien jakautumisesta, jokaisen jaksamisesta sekä omista kyvyistä. Jaostopuheenjohtajana ei saa kokea liikaa painetta tai olla liian itsekriittinen, vaan luottaa omaan tekemiseen ja jaoston tukeen.

        Menneen vuoden perusteella uskon kirkkaaseen tulevaan vuoteen ja luotan seuraavaan hallitukseen. Kaikki toiminta kohtaa aina haasteita, mutta niihin varautumalla ja yhteistyöllä kaikesta aina selvitään. Tärkeää on siis pitää toiminta loppuun asti kaikille mieluisana ja palkitsevana.

        4. Millaisena näet NESU-TuKYn ensi vuonna niin tapahtumatuotannon kuin jaostotoiminnan näkökulmasta?

        Näen tulevan NESU-vuoden pelkkiä mahdollisuuksia täynnä. Odotan erittäin innolla sitä, millainen uudesta NESU-TuKYn hallituksesta muodostuu ja mihin suuntaan toiminta tulee kehittymään ensi vuoden aikana. Vuosi tulee määräytymään pitkälti uuden hallituksen, puheenjohtajan ja yhdessä heidän näkemystensä perusteella. Haluan kuitenkin nähdä tulevan kauden aikana kehitystä niin tapahtumatuotannossa kuin koko toiminnassa huomioiden kuitenkin pitkät ja tärkeät perinteet. On tärkeää säilyttää arvokkaat perinteet ja samalla pystyä luomaan uutta pitäen täten toiminta kaikille mielenkiintoisena.

        Haluan tärkeiden teemojen, kuten yhteisöllisyyden, nousevan esiin ensi vuonna. Toiminnasta ja tapahtumiin osallistumisesta on tehtävä kaikille helppoa ja mieluisaa. Kynnystä osallistua tapahtumiin on alennettava, jolloin laajempi skaala uusia opiskelijoita tullaan näkemään ensi vuoden tapahtumissa. Näen tärkeänä tehtävänä ensi kaudella kasvattaa ja parantaa NESU-TuKYn näkyvyyttä ja tietoisuutta niin meidän koulussamme kuin kaikissa kylterikouluissa ympäri Suomea. Myös uusia tapahtumakonsepteja on pohdittu tulevalle vuodelle ja niiden toteuttaminen toisi uutta ilmettä tapahtumatarjontaamme.

        Olisi hienoa olla toteuttamassa ja kehittämässä NESU-TuKYn toimintaa ensi vuonna ja odotan innolla näkeväni, mihin kaikkeen uudesta hallituksesta on. Ensi vuosi on mahdollisuuksia täynnä ja uskon tulevan vuoden olevan erittäin antoisa NESU-TuKYlle ja jokaiselle tapahtumiimme osallistuville!

        Vapaa-ajan vastaava

        Siiri Tella

        Siiri Tella

        Nimi ja vuosikurssi:

        Siiri Tella, 2. vuosikurssi.

        Aktiivisuutesi Turun KY:llä ja muut aiemmat luottamustoimet:

        – Ulkoasiainjaoston sihteeri 2023

        – Tutor 2023

        – KY-Gourmetin tiedottaja 2023

        Ensi vuoden suunnitelmasi (ts. muut mahdolliset päällekkäiset projektit):

        Pestini KY-Gourmetin tiedottajana jatkuu vuoden 2024 kevääseen.

        1. Miksi haet juuri vapaa-ajan vastaavaksi?

        Mielestäni pesti on ainutlaatuinen tilaisuus päästä rakentamaan opiskelijayhteisöä monella tasolla tapahtumatuotannon keinoin. Tiivis Ulkkis-yhteisö on toiminut kuluneen vuoden ajan minulle tärkeänä voimavarana ja toivoisinkin pääseväni jatkamaan jaoston toimintaa puheenjohtajan roolissa. Tapahtumat tiivistävät TuKY-yhteisöä tehokkaasti luomalla yhteisiä kokemuksia ja hetkiä opiskeluarkeen. Lisäksi vapaa-ajan vastaavan roolissa pääsee kehittämään myös Turun KY:tä laajempaakin opiskelijayhteisöä, kun yhteistyötä tehdään eri opiskelijajärjestöjen kanssa. Ensimmäinen TuKY-vuoteni on ollut palkitseva ja antoisa, mutta intoa riittää edelleen toiminnassa jatkamiseen.

         2. Ulkoasianjaoston kokoonpano on kuntalaisäänestyksellä valittava, minkä vuoksi tulevan vuoden jaosto voi koostua hyvinkin erilaisista ihmisistä. Mitkä ominaisuutesi tekevät sinusta hyvän johtajan Ulkoasiainjaoston eli Ulkkiksen hallitukselle, jossa täytyy ottaa huomioon jäsenten erilaiset tarpeet motivoinnin sekä johtamistyylin suhteen?

         Saan ihmisten kanssa työskentelystä virtaa ja tulen kaikkien kanssa hyvin toimeen. Olenkin saanut näistä piirteistä positiivista palautetta niin työ-, opiskelu-, kuin vapaa- aikayhteyksissäkin läpi lähes koko elämäni. Pidän jaoston yhteisen työskentelyn kannalta todella tärkeänä, että jaoston hallituksen kesken saadaan luotua tiivis ja hyvä yhteishenki jo alkumetreiltä saakka. Tämä tarkoittaa käytännössä ryhmäyttävää yhteistä toimintaa, jonka järjestämisessä jaoston puheenjohtajalla on päävastuu.

         Kulunut Ulkkis-vuoteni on opettanut minulle myös paljon siitä, miten jaosto toimii mahdollisimman hyvin. Kuluneen vuoden aikana olen arvostanut etenkin yhteistä pyrkimystä mahdollisimman avoimeen keskusteluyhteyteen, jota hallituksessa on toteutettu esimerkiksi joka tapahtuman jälkeisten purkutuokioiden avulla. Puheenjohtajana haluaisin jatkaa samanlaista linjaa ja pyrkiä avoimeen ilmapiiriin, jossa jokainen hallituksen jäsen tuntee olonsa mukavaksi ja merkitykselliseksi.

         Haluan myös puheenjohtajana panostaa selkeään ja reiluun työnjakoon, jonka perusteella jaostolaiset kokevat tehtävänsä motivoiviksi. Jokaista hallituslaista on kohdeltava johtaessakin yksilönä ja koen, että minulla on siihen valmiudet.

         3. TuKYn yksi vahvuuksista on ollut sen monipuolinen toimijatarjonta, mikä on samaan aikaan kaksipäinen miekka – TuKYn tapahtumakalenteri kuntalaistapahtumien osalta on välillä jopa liiankin täysi, mikä on vaikuttanut siihen, ettei tarjonnassamme ole tilaa esimerkiksi poikkitieteellisempään tapahtumatarjontaan. Mihin suuntaan haluaisit TuKYn tapahtumatarjontaa itse viedä?

         Turun KY:n monipuolinen ja laaja toimija- ja tapahtumatarjonta on opiskelijayhteisömme rikkaus. Se mahdollistaa sen, että kaikille TuKYn jäsenille löytyy jotakin toimintaa, joka tuntuu omalta ja siten edistää yhteisöllisyyttä Turun KY:n jäsenien kesken. On kuitenkin totta, että liiankin täysi tapahtumakalenteri myös aiheuttaa ongelmia ja estää osan toiminnan onnistumisen. Esimerkiksi tapahtumien liika päällekkäisyys ja tiheys voivat vähentää tapahtumien osallistujamääriä niin paljon, että niiden järjestäminen on vaikeaa. Ongelma saattaa kohdistua erityisesti pienempiin tapahtumajärjestäjiin, jolloin koko toiminnan ylläpitäminen hankaloituu.

         On tärkeää, että TuKYn tapahtumatarjonta on toimivaa. Jokaisen toimijan – myös Ulkkiksen – täytyy pystyä tarkastelemaan omaa toimintaansa kriittisestikin. Vapaa-ajan vastaavalla on osaltaan mahdollisuus vaikuttaa tähän, mitä pidänkin tärkeänä. Tapahtuman määrän sijaan on hyvä panostaa laatuun. Esimerkiksi eri järjestäjätahojen yhteistyö on oivallinen tapa luoda toimivia tapahtumakonsepteja. Kun tapahtumatarjontaa pystytään järkeistämään panostamalla laatuun määrän sijaan, syntyy uusia mahdollisuuksia kuntalaisten toiveiden mukaiselle tarjonnalle, johon saattaa sisältyä esimerkiksi poikkitieteellisen tapahtumatarjonnan lisäys.

         Niklas Lindroos

         Niklas Lindroos

         Nimi ja vuosikurssi:

         Niklas Lindroos 2. vsk.

         Aktiivisuutesi Turun KY:llä ja muut aiemmat luottamustoimet:

         Olen vuoden 2023 Ulkoasiainjaoston markkinointivastaava sekä mukana KY-Gourmetin hallituksessa.

         Ensi vuoden suunnitelmasi (ts. muut mahdolliset päällekkäiset projektit):

         Jatkan KY-Gourmetin hallituksessa, mutta muita projekteja ei ole tiedossa enkä ole niitä ottamassa

         1. Miksi haet juuri vapaa-ajan vastaavaksi?

         Ulkoasiainjaosto on kuluneella vuodella yllättänyt itseni – toiminta on ollut toimivaa, laajaa ja tasokasta opiskelijatoimintaa. Vastaavaa ilon ja mielihyvän luontia saa hakea kaukaa. Tämä on vuosien kehityksen tulosta, josta on saanut olla ylpeä ja jota haluan vaalia.

          2. Ulkoasianjaoston kokoonpano on kuntalaisäänestyksellä valittava, minkä vuoksi tulevan vuoden jaosto voi koostua hyvinkin erilaisista ihmisistä. Mitkä ominaisuutesi tekevät sinusta hyvän johtajan Ulkoasiainjaoston eli Ulkkiksen hallitukselle, jossa täytyy ottaa huomioon jäsenten erilaiset tarpeet motivoinnin sekä johtamistyylin suhteen?

          Minua on johtajana luonnehdittu ennen kaikkea helposti lähestyttyvänä, luotettavana ja aitona. Jaoston johtamisessa on erityisen tärkeää ihmisten rohkaiseminen luottamaan kykyihinsä ja omiin taitoihinsa ja tämän lisäksi myös tehdä ilmapiiristä avointa ja keskinäistä luottamusta nauttivaa. Pidän itseäni kykeneväksi luomaan kaikkea tätä seuraavan vuoden Ulkkiksen hallitukseen.

          3. TuKYn yksi vahvuuksista on ollut sen monipuolinen toimijatarjonta, mikä on samaan aikaan kaksipäinen miekka – TuKYn tapahtumakalenteri kuntalaistapahtumien osalta on välillä jopa liiankin täysi, mikä on vaikuttanut siihen, ettei tarjonnassamme ole tilaa esimerkiksi poikkitieteellisempään tapahtumatarjontaan. Mihin suuntaan haluaisit TuKYn tapahtumatarjontaa itse viedä?

          Haluan viedä TuKYn tapahtumatarjontaa entistä laadukkaampaan ja yhtenäisempään suuntaan. Tapahtumakalenterin ylimalkaista täyttymistä voidaan lieventää katsastamalla tapahtumien laatukriteerejä ja tarkoitusta. Mutta tätä tärkeämpää on kannustaa toimijoita entistä laajempaan yhteistyöhön ja luomaan yhteisiä tapahtumakonsepteja molempien tarkoitusperiin.

          Kansainvälisten asioiden vastaava

          Sanni Pahta

          Sanni Pahta

          Nimi ja vuosikurssi:

          Sanni Pahta, 2022

          Aktiivisuutesi Turun KY:llä ja muut aiemmat luottamustoimet:

          Toimin CIA TuKYn rahastonhoitajana hallituskaudella 2023. Lisäksi olen nakkeillut, sekä toiminut tapahtumavalokuvaajana useissa Turun KYn alaisissa tapahtumissa lukuvuonna 2022–2023.

          Ensi vuoden suunnitelmasi (ts. muut mahdolliset päällekkäiset projektit):

          Aion toimia KV-tuutorina ainakin alkavana keväänä, sekä aikataulujen salliessa myös syksyllä 2024. Tulen myös jatkossa tarjoamaan palveluitani valokuvaajana TuKYn alaisille jaostoille ja muille toimijoille.

          1. Mikä motivoi sinua hakemaan juuri kansainvälisten asioiden vastaavaksi?

          Uskon, että kokemukseni ja intohimoni kansainvälisyyteen liittyen asettavat minut erinomaiseen asemaan palvellakseni Turun KYn kansainvälistä yhteisöä. Maailmankuvani on muokkautunut lapsuuteni ja nuoruuteni aikana, kun olen asunut lähes vuosikymmenen ulkomailla, käynyt kansainvälisiä kouluja, sekä lopulta valmistunut ylioppilaaksi IB-lukiosta yhdessä monista eri maista kotoisin olevien luokkatovereideni kanssa.

          Lukioaikanani olin myös aktiivinen Euroopan nuorisoparlamentin toiminnassa ­– ensin delegaattina ja myöhemmin komiteapresidenttinä vuosina 2017 ja 2018. Sain siellä konkreettista kokemusta siitä, miten kansainvälinen yhteisö ja kulttuurienvälinen dialogi voivat tuottaa muutosta ja edistää yhteistä hyvää. Mahdollisuus tavata ja tutustua ihmisiin eri kulttuureista syvensi mielenkiintoani kansainvälisyyttä kohtaan. Tämä kokemus on yksi pääsyistä, jonka takia opiskelen kansainvälistä liiketoimintaa pääaineenani.

          Yliopistoaikanani olen viihtynyt erittäin hyvin tehtävässäni CIA:n rahastonhoitajana, sekä vaihto-opiskelijatuutorina. Kulunut vuosi on ollut upea mahdollisuus osallistua monenlaiseen toimintaan, sekä auttaa muita, ja samalla oppia kulttuurien moninaisuudesta. Kokemukseni ovat vahvistaneet haluani edistää TuKYn akateemista sekä sosiaalista kansainvälisyyttä. Olen nähnyt, miten ymmärrys ja tieto voivat rikastuttaa ihmisten elämää ja avartaa näkemyksiä, ja siksi minulle olisi valtava ilo saada toimia aktiivisena linkkinä eri kansalaisuuksien ja kulttuurien välillä TuKYssä.

           2. Mitkä ovat mielestäsi KV-sektorin suurimpia haasteita KV-vastaavan näkökulmasta ja miten lähtisit ratkaisemaan niitä?

           KV-sektorin haasteisiin kuuluu selkeästi vaihto-opiskelijoiden integraation ja tuutoroinnin ongelmat. Olen henkilökohtaisesti huomannut, että monet ulkomaalaisista vaihto-opiskelijoistamme eivät saa riittävää tukea saapuessaan opiskelemaan. Yksi esimerkki tästä on se, miten useat kauppakorkeakoulun vaihto-opiskelijat eivät saaneet tuutoria, joka itse opiskelee kauppakorkeakoulussa. Tästä syystä he jäivät paitsi suuresta osasta perehdytysviikolla järjestetyistä tapahtumista, sekä kokivat selkeitä vaikeuksia ryhmäytymisessä omien kurssitovereidensa kanssa. Lisäksi heillä ei ole ollut mahdollisuutta liittyä TuKYn sähköpostilistoille, eikä seurata jaostoja sosiaalisessa mediassa, sillä heidän muissa tiedekunnissa opiskelevat tuutorit eivät ole heitä osanneet ohjeistaa.

           Ratkaisuna on tiivistää yhteistyötä yliopiston incoming-tiimin kanssa, ja painottaa sitä, miten tärkeää on, että jokainen kauppatieteiden vaihto-opiskelija saa omasta tiedekunnastaan tuutorin. Lisäksi KV-jaoston on varmistettava, että tuutorimme ovat tietoisia ja osaavat ohjeistaa tuutoroitaviaan perehdytysviikon aikatauluista ja ohjelmista, sekä osaavat ohjata opiskelijat seuraamaan oikeita TuKYn tiedotuskanavia.

           Toinen keskeinen haaste on kulttuurillisesti mukautuvien tapahtumien järjestäminen. CIA TuKYn tehtävänä on yhdistää tutkinto- ja vaihto-opiskelijat, mutta monimuotoisen opiskelijajoukon huomioiminen tapahtumissa on haasteellista. Tärkeintä on kuitenkin kuunnella opiskelijoita. Voisimme järjestää kyselyitä, joissa opiskelijat jakavat ajatuksiaan toivomistaan tapahtumista. Lisäksi katsomalla taaksepäin ja analysoimalla menneitä onnistuneita tapahtumia, voimme oppia ja soveltaa parhaita käytäntöjä. Kokeilemalla erilaisia formaatteja ja saamalla palautetta, voimme löytää tapoja järjestää tapahtumia, jotka houkuttelevat useista kulttuurillisista taustoista tulevaa laajaa opiskelijajoukkoa. 

           3. Kerro oma näkemyksesi siitä, miten lähtisit kehittämään kv-sektoria vuonna 2024?

           Kehittääkseni KV-sektoria vuonna 2024, keskittyisin kahteen pääalueeseen: saavutettavuuteen ja yhteisöllisyyteen.

           On erittäin tärkeä varmistaa, että kaikilla kauppatieteiden vaihto-opiskelijoilla on selkeä ja ajantasainen tieto TuKYn tarjoamista opiskeluun ja vapaa-ajan viettoon liittyvistä palveluista ja tapahtumista. Tämä sisältää tietenkin Englanniksi käännetyn standardoidun orientaatiomateriaalin, joka toimii myös nopeana perehdytyksenä esim. suomalaiseen opiskelijakulttuuriin, ja antaa myös olennaiset tiedot eri kanavista, joissa opiskelijat voivat pysyä ajan tasalla TuKYn tapahtumista ja tiedotuksesta.

           Myös yhteisöllisyyden vahvistamisen tulisi olla avainasemassa vuonna 2024. Tämä tarkoittaisi sellaisen yhteisön rakentamista, jossa sekä vaihto- että tutkinto-opiskelijat tuntisivat olonsa tervetulleiksi ja arvostetuiksi. Käytännössä tämä voisi tarkoittaa yhteisöllisten tapahtumien luomista, joissa opiskelijat voivat kokoontua rentoon yhdessäoloon. Meidän täytyy myös taata, että TuKYn alaiset jaostot pystyvät tarjoamaan kulttuurillisesti sopivia, ja ainakin osittain Englannin kielellä pidettäviä tapahtumia. Tähänkin liittyen on myös tärkeää kuunnella opiskelijoiden toiveita ja tarpeita, ja ottaa ne huomioon toiminnan suunnittelussa.

           Ottaen huomioon nämä tarpeet, esittäisin eräänlaisen ”Ambassador” ohjelman käyttöönottoa. Tarkoituksena olisi luoda silta CIA TuKYn ja kansainvälisten opiskelijoiden välille tavoitteena parantaa tiedonkulkua ja lisätä yhteisöllisyyden tuntua. Ambassadorit, valittuina aktiivisista ja motivoituneista vaihto-opiskelijoista, toimisivat yhteyshenkilöinä ja tiedottajina, ja mainostaisivat etenkin CIAn tapahtumia kauppatieteitä opiskelevien vaihto-opiskelijoiden keskuudessa. Heillä olisi tietenkin erityinen kyky ja mahdollisuus ymmärtää vaihto-opiskelijoiden haluja ja tarpeita, joihin CIA pyrkisi parhaansa mukaan vastaamaan.

            

           4. Miten kehittäisit CIA TuKYn tapahtumatarjontaa?

           Lähtisin liikkeelle siitä perusajatuksesta, että haluamme tutustuttaa kansainväliset opiskelijat syvällisemmin suomalaiseen kulttuuriin ja opiskelijaelämään, sekä luoda tutkinto-opiskelijoille mahdollisuus tutustua kansainväliseen yhteisöön. On tärkeää, että tapahtuman heijastavat niitä asioita, jotka tekevät suomalaisesta kulttuurista erityisen.

           CIAn syksyisin järjestämä Cottage Weekend on jo nyt suosittu tapahtuma, ja sen laajentaminen kahden yön pituiseksi voisi tarjota vielä syvemmän sukelluksen suomalaiseen mökkielämään. Tämä mahdollistaisi myös lisää aktiviteetteja ja enemmän aikaa ryhmäytymiseen. Esim. tänä vuonna useat osallistujat harmittelivat, että yksi yö oli liian lyhyt aika. He olisivat olleet myös valmiita maksamaan viikonlopusta enemmän, joten budjetillisesti tapahtuman laajentaminen olisi mahdollista.

           Sitsitapahtumien saralla Practice-sitzit ovat osoittautuneet menestykseksi sekä kansainvälisten että suomalaisten opiskelijoiden keskuudessa. Tämän innoittamana voisi miettiä toisten ns. ”harkkasitsien” järjestämistä keväällä saapuville uusille vaihto-opiskelijoille. Tämä auttaisi heitä saamaan ensikosketuksen suomalaiseen sitsikulttuuriin heti vaihdon alussa.

           Keväällä vaihtonsa aloittaville opiskelijoille olisi myös tärkeää järjestää jonkinlainen perehdytystilaisuus, pienemmällä mittakaavalla kuin TuKYn pupuille järjestämä perhedytysviikko syksyn alussa. Tämän asian saralta CIA voisi olla enemmän yhteistyössä esim. ESN Uni Turun kanssa.

           Lisäksi rentojen hengailuiltojen järjestäminen kerran kuukaudessa voisi vahvistaa yhteisöllisyyttä ja antaa opiskelijoille mahdollisuuden rentoutua ja tutustua toisiinsa vapaamuotoisemmassa ympäristössä. Lautapelit, leffa-illat ja haalarimerkkien ompeluhetket ovat kaikki ideoita, jotka tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden jakaa kokemuksia javiettää aikaa yhdessä.

           Uskon vankasti siihen, että rohkeus kokeilla uusia konsepteja tapahtumille ja tilaisuuksille voi luoda CIA:lle mahdollisuuden muokata tapahtumatarjontaansa tulevien vuosien aikana.

           Sara Korpineva

           Sara Korpineva

           Nimi ja vuosikurssi:

           Sara Korpineva, 2. vuosikurssi

           Aktiivisuutesi Turun KY:llä ja muut aiemmat luottamustoimet:

           Kuluneen vuoden aikana olen toiminut CIA TuKYn varapuheenjohtajana, keväällä KV-tutorina ja syksyllä tutkinto-opiskelijoiden tutorina sekä Speksin lavastustiimiläisenä.

           Ensi vuoden suunnitelmasi (ts. muut mahdolliset päällekkäiset projektit):

           Ei päällekkäisiä projekteja.

           1. Mikä motivoi sinua hakemaan juuri kansainvälisten asioiden vastaavaksi?

           Kansainvälisyys on ollut minulle aina merkittävä ja kiinnostava asia. Opiskeluiden aikana, sekä jatkossa työelämässä on eduksi olla kontakteja maailmalla ja tärkeää ymmärtää erilaisia kulttuureja. CIA TuKYn toiminnasta kiinnostuin jo ensimmäisillä viikoillani Turun kauppakorkeakoulussa. Vuoteni CIA TuKYssa on ollut mielenkiintoinen ja opettava ja tästä syystä kiinnostuin myös hakemaan kansainvälisten asioiden vastaavaksi. Vaihto-opiskelijoihin tutustuminen on ollut minulle aina mukavaa. Koen vaihto-opiskelun jatkuvuuden kannalta tärkeäksi sen, että Turun kauppakorkeakouluun tulevien vaihto-opiskelijoiden viihtyvyyteen panostetaan ja heidän etujaan valvotaan. Olen päässyt näkemään monesta eri näkökulmasta; vaihto-opiskelijoiden kaverina, tutorina ja kansainvälisistä asioista vastaavan jaoston jäsenenä sen, millaista on olla vaihto-opiskelijana meidän koulussamme. Tästä syystä KV-sektorin toimivuus on itselleni merkityksellistä ja uskon, että minulla olisi KV-vastaavana paljon annettavaa sekä KV-sektorille että puheenjohtajana CIA TuKYlle.

            2. Mitkä ovat mielestäsi KV-sektorin suurimpia haasteita KV-vastaavan näkökulmasta ja miten lähtisit ratkaisemaan niitä?

            Suurimmat KV-sektorin haasteet löytyvät tällä hetkellä KV-tutoroinnista. Viimeisen vuoden aikana olemme saaneet KV-tutoroinnille lisää näkyvyyttä ja tämän ylläpitämiseen olisi tärkeää panostaa. Suurempana kehitettävänä ongelmana pidän kuitenkin sitä, etteivät kaikki kauppakorkeakoulun vaihto-opiskelijat saa itselleen kauppakorkeakoulussa opiskelevaa tutoria, huolimatta siitä, että tutoreita on ollut riittävästi. Kun vaihto-opiskelijan tutori on ollut jostakin muusta tiedekunnasta, ei vaihto-opiskelija ole saanut tietoa meidän orientaatioviikostamme, haalarimyynnistämme tai tapahtumistamme. Ongelmaa on yritetty korjata yhdessä kansainvälisen liikkuvuuden tiimin kanssa, mutta suuria muutoksia ei ole vielä tapahtunut. KV-vastaavana yrittäisin sopia kansainvälisen liikkuvuuden tiimin kanssa tapaamisen kasvotusten, jotta saisimme painotettua, kuinka tärkeää on, että jokainen Turun kauppakorkeakoulun vaihto-opiskelija saa myös samaa alaa opiskelevan tutorin. 

            Toisena KV-tutorointiin liittyvänä ongelmana näen sen, ettei keväällä vaihtoon tuleville opiskelijoille tarjota TuKYn toimesta lähes mitään ohjelmaa. Viime keväänä KV-tutorina koin, että tällainen ohjelma olisi ollut kauppakorkeakoulun vaihto-opiskelijoille mukavaa ja näin he olisivat päässeet helpommin tutustumaan toisiinsa. KV-vastaavana lähtisin pohtimaan, millaista ohjelmaa pystyisimme TuKYn ja CIA:n kanssa tarjoamaan keväällä Suomeen saapuville vaihto-opiskelijoille.

            3. Kerro oma näkemyksesi siitä, miten lähtisit kehittämään kv-sektoria vuonna 2024?

            Vuonna 2024 lähtisin aiemmassa kappaleessa mainitun KV-tutoroinnin lisäksi kehittämään KV-sektoria kansainvälisellä yhteistyöllä. Kuluneena vuonna on aloitettu yhteistyö Tukholman kauppakorkeakoulun KV-vastaavan kanssa. Kansainvälinen yhteistyö on tärkeää ja tämän ylläpitoon ja kehittämiseen pitäisi panostaa. Yhteistyö Tukholman kauppakorkeakoulun kanssa voisi mahdollistaa laajempaan kansainvälistymiseen myös muualle maailmaan. KV-vastaavana haluan varmistaa kansainvälisen yhteistyön jatkuvuuden ja kehittymisen jatkamalla yhteydenpitoa Tukholman KV-vastaavan kanssa.

            Lisäksi vuonna 2024 panostaisin TuKYevents- Instagram-tilin aktiivisuuteen ja kehittäisin yhteistyötä jaostojen KV-yhteyshenkilöiden kanssa. TuKYevents- Instagram-tili on luotu, jotta vaihto-opiskelijoille voidaan tarjota mahdollisuus osallistua myös muiden jaostojen ja toimijaryhmien tapahtumiin. Vaihto-opiskelijat ovat useasti kertoneet olevansa kiinnostuneita myös perinteisistä tutkinto-opiskelijoille suunnatuista tapahtumista ja monet näistä ovatkin sellaisia, johon vaihto-opiskelijan on mahdollista osallistua. Tämän vuoksi on tärkeää, että heille on tarjolla tarpeeksi tietoa tapahtumista englannin kielellä. Jokaisesta jaostosta on nimetty yksi KV-yhteyshenkilö. Yhteistyö heidän kanssaan on kuitenkin ollut vähäistä. Haluan lähteä kasvattamaan tätä yhteistyötä, jotta vaihto-opiskelijoiden osallistuminen muiden järjestäjien tapahtumiin olisi mahdollisimman helppoa. 

            4. Miten kehittäisit CIA TuKYn tapahtumatarjontaa?

            CIA TuKYn tapahtumissa tärkeimpänä ominaisuutena pidän sitä, että niissä viihtyvät sekä vaihto-opiskelijat että tutkinto-opiskelijat. Ensi vuonna olisi tärkeä panostaa sellaiseen tapahtumatarjontaan, jonne kaikki voisivat osallistua matalalla kynnyksellä. Lähtisin yhdessä CIA TuKyn kanssa miettimään millaiset tapahtumakonseptit ovat toimivia, ja missä taas on ollut aikaisemmin puutteita. Tämän pohjalta lähtisin monipuolistamaan CIA TuKYn tapahtumatarjontaa ja muokkaamaan sellaisia tapahtumakonsepteja, joissa on aikaisemmin ollut haasteita. Ensi vuonna haluaisin lähteä kehittämään CIA TuKYlle uutta tapahtumakonseptia yhdessä jonkun toisen jaoston kanssa. Mielestäni yhteistyön lisääminen muiden kanssa voisi mahdollistaa entistä paremmin vaihto-opiskelijoiden ja tutkinto-opiskelijoiden integroitumista.

            Kuntamestari

            Ossi Ryynänen

            Ossi Ryynänen

            Nimi ja vuosikurssi:

            Ossi Ryynänen, 1. vuosikurssi

            Aktiivisuutesi Turun KY:llä ja muut aiemmat luottamustoimet:

            TuKY Speksin ranka, tekniikkavastaava. Vuosijuhlien erikoisnakki, tekniikkavastaava. Mukana KY-Jetsin ja TuKY-Golfin toiminnassa. Lukiossa mm. Ääni- ja valotiimissä. USA:ssa opiskellessa mukana mm. NJHS:n luottamustoimissa

            Ensi vuoden suunnitelmasi (ts. muut mahdolliset päällekkäiset projektit):

            Mukana TuKY Speksissä tekniikkavastaavana, KY-Jets pelaajana

            1. Mikä on mielestäsi Kuntamestarin tärkein tehtävä ja miksi?

            Kuntamestarin tärkein tehtävä on varmistaa Turun KY:n tilojen laadukas ja toimiva käyttökokemus kuntalaisille nyt ja tulevaisuudessa – tiloista huolta pitäen ja niitä kehittäen jäsenistömme tarpeiden mukaan. Kerhotalo Parkki sekä Bar Monttu ovat yhdistyksemme toiminnan kulmakiviä, ja samalla myös arvokasta omaisuutta TuKYlle. Jotta kuntalaiset voivat jatkossakin hyödyntää yhdistyksen tiloja yhtä ahkerasti kuin tähänkin asti, on niistä välitettävä ja pidettävä tarkoin huolta.

             2. Mikä merkitys Parkilla ja Montulla on Turun KY:n tapahtumantarjonnan toteutumisessa ja miten parantaisit tilojen palvelutasoa ensi vuoden aikana?

             Parkki ja Monttu ovat Turun KY:n tapahtumatarjonnan ytimessä, tarjoten meille kuntalaisille uniikit tilat juhlia ja harrastaa. Näiden tilojen olemassaoloa ei pidä pitää itsestäänselvyytenä, vaan niitä tulee kunnioittaa ja niistä huolehtia.

             Kuntamestarina kehittäisin Parkin ja Montun tapahtumien viihtyisyyttä ja näyttävyyttä mm. laajan esitystekniikanosaamiseni kautta. Lisäksi kiinnittäisin huomiota mm. tilojemme käyttöasteiden optimointiin, Parkin ilmanvaihdon edelleen kehittämiseen, sekä TuKYn toimijoiden tapahtumatuotannon tukemiseen ja tarpeiden kuulemiseen. Ensi vuodelle suunnitellut, tarkoin valitut kehitysprojektit saattaisin myös laadukkaasti ja huolella maaliin, johtamis- sekä kiinteistönhuoltokokemukseni avulla.

             3. Minkälainen esihenkilö olisit Parkkiryhmälle ja kuinka kehittäisit tai muuttaisit Parkkiryhmän toimintaa?

             Parkkiryhmä koostuu pääosin jo osaavista ja kokeneista tekijöistä, joiden uskon hyötyvän delegoivasta ja esimerkillä johtavasta johtamistavastani. Parkkiryhmälle tarjoan toimintaa tahdittavan, reilun ja yhteisöllisyyttä rakentavan esihenkilön. Minut tunnetaankin joustavana, kuuntelevana ja innostavanakaverina.

             Laajasti eri vuosikursseista koostuvan ja harvemmin kokoustavan Parkkiryhmän ydintekemistä ovat ryhmäläisten vastuuviikot sekä yhteisesti toteutettavat projektit. Ryhmää voidaan tarvittaessa yhtenäistää ja aktivoida johdollani, mutta ihan alkuun tutustuisin ryhmäläisiin, ja kuulisin heidän mielipiteitään ja tarpeitaan.

             Ville Väänänen

             Ville Väänänen

             Nimi ja vuosikurssi:

             Ville Väänänen, 2 vsk.

             Aktiivisuutesi Turun KY:llä ja muut aiemmat luottamustoimet:

             Turun KY:llä olen toiminut. Edunvalvontajaoston rahastonhoitajana, Parkkiryhmän jäsenenä, Speksin 2023 lavastusvastaavana, vuosijuhlatiimin controllerina ja TuKY Yacht Clubin rahastonhoitajana.

             Aikaisemmissa töissäni olen toiminut mm. isännöitsijänä.

             Ensi vuoden suunnitelmasi (ts. muut mahdolliset päällekkäiset projektit):

             Ei ole mitään.

             1. Mikä on mielestäsi Kuntamestarin tärkein tehtävä ja miksi?

             Kuntamestarin roolin a ja o, on ehdottomasti vastata Turun KY:n kodista Parkista yhdessä johtamansa parkkiryhmän kanssa ja varmistaa että puitteet tilojen käyttäjille ovat kunnossa tapahtumakauden ajan ja katsoa että se pysyy ajantasaisessa kunnossa ja kehittyy, jotta myös tulevat kuntalaiset pääsevät nauttimaan Parkin suomista eduista, sillä olemme todella etuoikeutettuja tilojemme suhteen.

              2. Mikä merkitys Parkilla ja Montulla on Turun KY:n tapahtumantarjonnan toteutumisessa ja miten parantaisit tilojen palvelutasoa ensi vuoden aikana?

              Näiden tilojen merkitys Turun KY:n toimintaa on aivan valtava ja olemme todella etu oikeutettuja, että meillä täysillä anniskeluoikeuksilla varustettu baari sekä parkki, jotka tarjoavat puitteet yli sadan tapahtuman järjestämiseen vuoden aikana ja on sanomattakin selvää, että ilman näitä tiloja meidän toimintamme olisi hyvin eri näköistä.

              Parkin tilojen kohdalla lähtisin toteuttamaan sinne pieniä asioita millä tiloista saisi entistä käyttäjä ystävällisimpiä, suunnittelemaan ja toteuttamaan yläkerran tilojen uudelleen järjestelyt ja viemällä terassin uudistamisprojektin loppuun, sekä uudistamaan yläkerran keittiön.

              Montun kohdalla on nyt hyvät mahdollisuudet lähteä miettimään ja jakamaan ideoita uuden baarimestarin kanssa, miten me pystyisimme edesauttamaan sitä, että montun roolia saataisiin kasvatettua tapahtumatuotannossa. Lähtisin, myös tarkastelemaan uusia mahdollisuuksia, että voitaisiinko montun tapahtumiin lisätä enemmän yhteistyötä eri tahojen kanssa, kuten esim. ruokalaa pyörittävän Unican kanssa, joka mahdollistaisi uudenlaisten tapahtuma konseptien luontia.     

              Haluaisin tuoda myös kuntalaisia mukaan entistä enemmän kehittämään meidän tilojamme, varsinkin parkkia, koska monesti hyvät ja suhteellisen helposti toteutettavat ideat tulevat tapahtumissa vierailevilta tai niitä aktiivisesti järjestäviltä, mutta ne jäävät valitettavan usein vain ajatusten tasolle ja tämän takia haluaisinkin osallistuttaa kuntalaisia enemmän ja näin saataisiin uudet ideat rohkeasti kuuluviin, sekä annettaisiin niille näin mahdollisuudet toteutua.

              3. Minkälainen esihenkilö olisit Parkkiryhmälle ja kuinka kehittäisit tai muuttaisit Parkkiryhmän toimintaa?

              Olen aina pyrkinyt olemaan ja haluan olla empaattisesti jämäkkä esimies ihmislähtöisellä ja suoraselkäisellä asenteella. Haluan osallistaa ja kuunnella tiimiläisiäni, mutta en kavahda päätöksentekoa ja erimielisyyttä. Ihmisenä olen helposti lähestyttävä ja muut huomioiva. Samalla olen myös päättäväinen suunnannäyttäjä ja esimerkillä johtava.

              Haluan mahdollistaa tiimiläisteni menestymisen, kasvamisen ja oppisen, sekä kannustaa heitä haastamaan itseään, koska auttamalla tiimiläisiä menestymään ja kehittymään, myös esimies usein saavuttaa omat tavoitteensa paremmin. Yksin ei kukaan nykyään pärjää, mutta yhdessä tekemällä saadaan ihmeitä ja haluttuja asioita aikaiseksi.

              Parkkiryhmän toimitaan tulee seuraavan vuoden aikana varmasti jonkunlaisia muutoksia ja lisävastuita Profean toiminnan loppumisen seurauksena ja näen että näiden tehtävien jalkauttamiseen osaksi arkea tulee keskittyä, joten en lähtisi muuttamaan toimintaa mitenkään radikaalisti seuraavan vuoden aikana.

              Pientä kehittämistä sen sijaan aina löytyy, kuten parkkiryhmän näkyvyyden ja tunnettavuuden parantaminen, säännöllisempään kokousrytmiin pääseminen, sekä ryhmäytymistä tukevan toiminnan lisääminen parkkiryhmän keskuudessa.

              Matias Fahllund

              Matias Fahllund

              Nimi ja vuosikurssi:

              Matias Fahllund, toinen vuosi maisteriopintoja käynnissä.

              Aktiivisuutesi Turun KY:llä ja muut aiemmat luottamustoimet:

              TuKY Yacht Clubin hallituksessa sihteerinä,

              TuKY Speksissä näyttelijänä,

              Wapputiimin yrityssuhdevastaavana.

              Tämän lisäksi toimin myös viime vuonna Turun yliopiston opiskelijalähettiläänä. Ennen opiskelijaelämän alkua olen toiminut useassa eri nuorisojärjestössä hallituksessa ja näin ollen koen yhdistystoiminnan ja sen eri osa-alueet hyvin tutuiksi.

              Ensi vuoden suunnitelmasi (ts. muut mahdolliset päällekkäiset projektit):

              On suuri ilo saada jakaa kanssanne visio tulevasta vuodesta liittyen rakkaan Parkin kehityskohteisiin. Turun Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunta on kukoistanut vuosikymmeniä ja kasvattanut useita sukupolvia huomisen liike-elämän asiantuntijoiksi. Tässä pitkässä ja kunnioitettavassa historiassa on ollut keskeisessä asemassa myös kerhotalomme, joka on toiminut paikkana, jossa ystävät kohtaavat ja luodaan muistoja. Haluaisin heti ensimmäisenä nostaa esille visioni uudesta terassista, joka olisi suunniteltu kantamaan perintöämme eteenpäin ja palvelemaan jäsenistömme tarpeita. Terassi tulee olemaan monikäyttöinen tila, jossa voimme kokoontua turvallisesti ja nauttia monipuolisista aktiviteeteista. Siksi onkin luonnollista, että haluamme investoida sen tulevaisuuteen.

              Ensi vuonna minulla ei tule olemaan toisiaan haittaavia päällekkäisiä pestejä jaostoissa mahdollisen kuntamestarin viran kanssa. Näyttelen toki speksissä, mutta en koe näiden olevan toisiaan poissulkevia. Olen todella innoissani ja valmis sitoutumaan kuntamestarin virkaan sataprosenttisesti.

              Uuden terassin rakentamisen lisäksi on tärkeää kiinnittää huomiota myös muihin asioihin. Viime keväänä tapahtunut vesivahinko kummittelee edelleen taustalla ja olisi hyvä suorittaa kosteusmittaus vedelle altistuneelle alakerralle. Tämän lisäksi sisäpintojen huolto ja tarvittaessa joidenkin huonekalujen uusiminen voisi olla ajankohtaista. En myöskään haluaisi sulkea pois karaokelaitteiston hankkimista parkille, mutta sen kartoittaminen olisi todennäköistä aloittaa alustavasti vasta ensi vuonna.

              1. Mikä on mielestäsi Kuntamestarin tärkein tehtävä ja miksi?

              Kuntamestarin tärkein tehtävä on huolehtia yhteisestä tilastamme, kiinteistömme kunnossapidosta ja ylläpidosta. Tämä tehtävä on tärkeä monesta syystä:

              Turvallisuus: Kuntamestarin tehtävä on varmistaa, että tila on turvallinen kaikille sen käyttäjille. Tämä sisältää esimerkiksi huolehtimisen siitä, että sähkölaitteet ovat kunnossa, liukkaat pinnat tai rikkinäiset portaat merkitään, ja että poistumistiet ovat selkeät ja esteettömät.

              Kestävyys ja pitkäikäisyys: Kuntamestarin vastuulla on ylläpitää kiinteistöä niin, että se säilyy hyvässä kunnossa ja palvelee pitkään. Tämä tarkoittaa esimerkiksi säännöllistä huoltoa, kunnostuksia tarpeen mukaan ja varmistamista, ettei kiinteistö kulu tai vahingoitu.

              Ympäristöystävällisyys: Kuntamestari voi edistää ympäristöystävällisiä käytäntöjä, kuten kierrätystä ja energiatehokkuutta, mikä on tärkeää nykyaikana kestävän kehityksen kannalta.

              Käyttömukavuus: Kuntamestarin tehtävä on varmistaa käyttäjille viihtyisä ja toimiva ympäristö. Tämä tarkoittaa esimerkiksi tilojen siisteyden ja järjestyksen ylläpitämistä.

              Taloudellisuus: Kuntamestarin tulee myös pitää huolta kiinteistön budjetista ja varmistaa, että resursseja käytetään tehokkaasti ja taloudellisesti.

              Kuntamestari on usein avainhenkilö yhteisön tilojen toimivuuden ja viihtyisyyden kannalta. Hyvä kuntamestari voi parantaa tilojen käyttökokemusta, edistää turvallisuutta ja auttaa säästämään kustannuksia pitkällä aikavälillä. Tästä syystä heidän tehtävänsä on erittäin tärkeä yhteisön hyvinvoinnin kannalta.

               2. Mikä merkitys Parkilla ja Montulla on Turun KY:n tapahtumantarjonnan toteutumisessa ja miten parantaisit tilojen palvelutasoa ensi vuoden aikana?

               Parkki ja Monttu ovat keskeisiä tiloja Turun KY:n tapahtumatarjonnan toteutumisessa. Ne ovat paikkoja, joissa moni jäsenemme kokoontuu erilaisiin tilaisuuksiin, kuten juhliin, kokouksiin ja muihin tapahtumiin. Niiden merkitys yhteisömme yhteisöllisyyden ja jäsenien välisen vuorovaikutuksen kannalta on valtava. Tilojen laatu ja palvelutaso vaikuttavat suoraan siihen, kuinka miellyttävä ja mieleenpainuva kokemus jäsenistölle jää näistä tilaisuuksista. Ensi vuoden aikana voimme parantaa Parkin ja Montun palvelutasoa useilla tavoilla:

               Ylläpito ja tilojen päivitys: On tärkeää pitää tilat hyvässä kunnossa ja tehdä tarvittavia päivityksiä niiden ulkoasuun ja varusteluun. Tämä voi sisältää esimerkiksi maalaustöitä, kalusteiden päivittämistä ja äänentoistojärjestelmän parantamista.

               Avoin palautekanava: On tärkeää, että parkilla tai montussa järjestetyistä tapahtumista kerätään palautetta. Palautteissa yhdistyksemme jäsenet voivat jakaa ideoitaan ja huomioitaan tilojen parantamiseksi. Tällä tavoin voimme ottaa huomioon jäsenten tarpeet ja toiveet.

               Jäsenaktiivisuus/Nakkeilu: Kannustamalla jäseniä osallistumaan aktiivisesti tilojen huoltoon ja ylläpitoon, voimme parantaa niiden palvelutasoa. Nakkeilulla, talkoohengellä ja hyvällä parkkiryhmällä voimme pitää tilat ja palveluntason hyvässä ja viihtyisässä kunnossa.

               3. Minkälainen esihenkilö olisit Parkkiryhmälle ja kuinka kehittäisit tai muuttaisit Parkkiryhmän toimintaa?

               Esihenkilönä Parkkiryhmälle pyrkisin olemaan reilu, avoin, ja motivoiva. Pyrkisin luomaan innostavan ympäristön, jossa jokainen ryhmän jäsen voi tuoda esiin omia ideoitaan ja näkemyksiään sekä tuntea itsensä arvostetuksi. Parkkiryhmän tehtävänä on kehittää ja ylläpitää Turun KY:n Parkkia, ja tämä vaatii hyvin organisoitua ja sitoutunutta tiimityötä. Istuvan kuntamestarin kanssa keskusteltuani tulin tulokseen, että parkkiryhmä on tänä vuonna toiminut hyvin ja suoriutunut ansiokkaasti jopa yllättävissäkin tilanteissa. Listaan silti käytäntöjä, jotka koen tärkeiksi parkkiryhmän toiminnassa:

               Selkeät tavoitteet ja strategia: Asettaisin selkeät tavoitteet ja kehittäisin pitkän aikavälin strategian Parkkin kehittämiseksi. Tavoitteet auttavat ryhmää keskittymään olennaiseen ja mittaamaan edistymistä.

               Resurssien hallinta: Tehokas resurssienhallinta on olennaista Parkkin ylläpidossa. Huolehtisin siitä, että ryhmällä on riittävästi resursseja ja että niitä käytetään tehokkaasti.

               Jäsenien koulutus ja motivoiminen: Sitouttaisin ryhmän jäsenet osallistumaan koulutuksiin ja työpajoihin, jotka auttavat meitä suunnitelmien toteutuksessa. Motivoin jäseniä innostumaan projektista ja näkemään sen merkityksen.

               Viestintä: Hyvä viestintä on avainasemassa. Pitäisin yllä avointa ja säännöllistä viestintää ryhmän jäsenten kanssa sekä Turun KY:n hallitukselle ja jaostoille. Tiedottaisin saavutuksista, tulevista suunnitelmista ja mahdollisista haasteista.

               Yhteistyö muiden ryhmien kanssa: Yhteistyö Turun KY:n jaostojen, ryhmien ja hallituksen kanssa on tärkeää. Huolehtisin siitä, että Parkkiryhmä toimii saumattomasti yhteen muiden toimintojen kanssa ja että tarvittava tuki ja yhteistyö saadaan muodostettua.

               Viestintävastaava

               Taloustoimikunnan puheenjohtaja

               Tuomas Alm

               Tuomas Alm

               Nimi ja vuosikurssi:

               Tuomas Alm, 4. vuosikurssi

               Aktiivisuutesi Turun KY:llä ja muut aiemmat luottamustoimet:

               • NESU-TuKY rahastonhoitaja 2021
               • Aktiiva ry tiedottaja 2021
               • Turun yliopiston ylioppilaskunta, hallituksen jäsen 2022
               • TuKY Yacht Club sihteeri 2022
               • Speksi rangan jäsen 2021–2022
               • NESU Conference Finance and Logistics 2023
               • Vappu controller 2023
               • Vuosijuhlatiimi sillisvastaava 2023
               • TYY Avustustoimikunta 2023
               • Kieli- ja viestintäkeskuksen johtokunnan jäsen 2023
               • Yliopistokollegion jäsen 2023

               Ensi vuoden suunnitelmasi (ts. muut mahdolliset päällekkäiset projektit):

               Olen vaihdossa 2023 touko-elokuun. Aion jatkaa TYY edustajistossa.

               Mahdollinen työkokemus tai osaaminen talousjohtamisesta.

               Työskentelen tällä hetkellä tilintarkastajana Turussa ja aikaisemmin PwC:llä Helsingissä. Olen toiminut erinäisten yhdistysten talousvastaavana lähes jatkuvasti vuodesta 2017 asti sekä Opiskelijain reserviupseeripiirin toiminnanjohtajana kaksi vuotta. Olen toiminut rahastonhoitajana jaostossa ja kahdessa projektissa controllerina.

               1. Inflaatio ja epävarmuus. Turun KY:n talouden ja toiminnan ennustettavuutta viimeisen kolmen vuoden aikana ovat varjostaneet koronapandemian ja Venäjän hyökkäyssodan johdannaisvaikutukset, muiden muassa inflaatio, osakemarkkinoiden ja korkojen epävarmuus ja talouden yleisnäkymän heikkeneminen. Taloustoimikunnan puheenjohtaja tarkastelee yhdistykseemme vaikuttavia trendejä ja mallintaa niiden vaikutusta talouteen. Mitkä ovat nähdäksesi keskeisimmät riskit, joita TuKYn talouteen liittyy keskipitkällä aikavälillä ja miten näitä riskejä hallitaan?

               Nykyisessä taloustilanteessa on selvää, että edessämme on vaikeita vuosia. On selvää, että seuraavan taloustoimikunnan puheenjohtajan kausi on todennäköisesti taantuman tai ainakin hyvin heikon kasvun aikaa. Inflaatio on ajanut opiskelijaa ahtaammalle eikä rahaa välttämättä ole käytettävissä yhtä paljon, kuin aiemmin. Toisaalta sama pätee myös kumppaneihimme, mikä asettaa haasteita niin olemassa olevalle kuin mahdolliselle uudellekin yhteistyölle ja sen malleille. Vallitseva epävarmuus tulevaisuudesta ei auta asiaa. Nähdäkseni yhdistyksemme varsinaiseen talouteen liittyviä merkittäviä riskejä on yritysyhteistyössä, TuKYn järjestötoiminnassa sekä Parkki.

               Yritysyhteistyön tuloja on ideaalitilanteessakin vaikea ennustaa, mutta näinä epätavallisina aikoina se on erityisen haastavaa. Suunnitelmallinen ja tavoitteellinen yritysyhteistyö auttaa näiden tulojen arvioimisessa, samoin kuin se, että tuntee yhteistyöyritykset. Hyvä yhteistyö myyntipäällikön kanssa auttaa luomaan tilannekuvaa nykyisten yhteistyöyritysten tilanteesta sekä potentiaalisista uusista sopimuksista, jonka pohjalta arviota tuloista voidaan tehdä. Vaikka talousarvio on myös tavoitteita asettava asiakirja, on niiden tavoitteiden hyvä olla kunnianhimoltaan realistisella tasolla ja niiden tulisikin pohjautua hyvään tilannekuvaan sekä nykytilasta, että ympäröivän maailman kehityksestä.

               TuKYn projektit, jaostot ja muu järjestötoiminta muodostavat yli neljä viidesosaa yhdistyksemme tuloista ja menoista ja vaikka toimijoita on paljon, ovat ne sekä yhdessä että erikseen riittävän suuria kokonaisuuksia vaikuttamaan merkittävällä tavalla yhdistyksemme koko talouteen. Toiminnan riskien rajoittamiseksi on kriittistä, että jokainen toimija on tutustunut ja noudattaa Code of TuKYstäkin löytyviä linjauksia taloudenpidon suunnitelmallisuudesta ja kestävyydestä, sekä muistavat varovaisuuden periaatteen suunnitellessaan toimintaansa. Paras ja ajankohtaisin tieto yksittäisten projektien/jaostojen riskeistä on jaoston puheenjohtajalla/projektin tuottajalla sekä sen rahastonhoitajalla, joten taloustoimikunnan puheenjohtajan on oltava heihin yhteydessä saadakseen parhaan käsityksen toiminnan tilasta ja mahdollisista sudenkuopista.

               Toinen yksinään merkittävä tilinpäätöserä on Parkki. Parkin kohdalla epävarmuutta on sekä tulojen, että kulujen puolella. Parkin tulopuolta voidaan arvioida melko hyvin toteutuneen käyttöasteen ja hinnan funktiona. Kulupuolen ennustettavuutta lisää Parkin säännöllisesti päivitettävä investointisuunnitelma mutta kulupuolen toteumaa on ollut vaikea ennustaa aiempina vuosina, etenkin energian hinnan vaihdellessa. Mitä paremmin parkin kulujen muodostuminen tunnetaan, sitä paremmin voidaan tulevaa kehitystä arvioida. Kiinteillä sopimuksilla voidaan totta kai pienentää riskiä esimerkiksi energian kustannuksissa.

               2. Priorisointi ja johtaminen. Eletään syksyistä päivää. Saat Vapun tuottajilta viestin, jonka mukaa he haluavat kasvattaa TuKYn vappua, ja tarvitsevat lisärahoitusta kaksi tuhatta euroa kokeiluihin, koska myönnetty budjetti ei riitä. Samaan aikaan talouspäällikkö ilmoittaa, että yhdistyksen kassa on hupenemassa alle sovitun tason seuraavan kahden viikon aikana. Myös kuntamestari soittaa ja ilmoittaa Parkin vesivahingosta, jonka siivoaminen maksaa kolme-neljä tuhatta euroa ja kysyy ohjeita, sekä kertoo parkkiryhmän ideasta käynnistää selvitys maalämpöprojektista. Saat tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalta tekstiviestin, jossa tämä kysyy TuKYn kantaa yhtiön uuden hallituksen kokoonpanoon. Kerro, miten taloustoimikunnan puheenjohtajan elementissä tartut näihin tilanteisiin ja miten ratkaiset ne.

               Vesivahinko on hoidettava välittömästi, ettei se aiheuta vahinkoa kiinteistölle. Pyydän kuntamestaria palaamaan asiaan maalämpökeskustelusta, kun Parkki ei enää tulvi. Ohjeeni tilanteeseen on, että pyydä urakasta lasku, jossa vähintään 30vrk maksuehto, jos mahdollista. Tämän jälkeen kävisin talouspäällikön kanssa läpi, onko maksuaikojen järjestelyllä mahdollista selvitä tästä akuutista kassakriisistä ja jos ei, tulisi hänen ryhtyä toimenpiteisiin maksuvalmiutemme turvaamiseksi poolaamalla varoja TuKYn alatileiltä.

               Ohjeistaisin vapun tuottajaa selvittämään mahdollisuutta yhdessä projektiryhmänsä kattaa kokeilujen kustannuksia osallistumismaksuin tai yritysyhteistyöllä ja tarkastelemaan kulut kriittisesti läpi. Mikäli sen jälkeen edelleen näyttää siltä, ettei raha riitä, voi hän toimittaa selvityksensä minulle ja se käsitellään talousarviota valmistellessa, joka syksyllä olisi varmasti valmistelussa.

               Tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle kysyisin, että mihin mennessä hän tämän mielipiteen tarvitsisi ja jos tällä ei ole välitön kiire käsittelisimme asiaa taloustoimikunnan kokouksessa. Mikäli asia on kiireisempi, kävisin keskustelun taloustoimikunnan jäsenten ja TuKYn hallituksen puheenjohtajan kanssa puhelimitse asiasta.

               3. Strategia ja talous. Turun KY:n voimassa oleva strategia päättyy vuonna 2024, ja seuraava strategiakausi alkaa vuonna 2025 eli seuraava taloustoimikunnan puheenjohtaja toimii kahden strategiaohjelman taitekohdassa. Strategiakauden tavoitteet jalkautetaan vuotuisissa toimintasuunnitelmissa osaksi yhdistyksemme käytännön arkea. Miten näet, että talous voi tukea strategian toteutumista?

               TuKYn strategia määrittelee toimintamme painopisteet, ja taloudella on osaltaan velvollisuus toteuttaa sen mukaista toimintaa mutta myös mahdollistaa sen mukainen toiminta ja kehitys. Olemme toisaalta velvollisia huolehtimaan yhdistyksen talouden läpinäkyvyydestä ja toteuttamaan yhdenvertaista budjetointia toimijoiden välillä. Taloussektorilla on myös velvollisuus tarjota koulutusta ja tukea taloudenpidossa niin uusille kuin vanhoille toimijoillemme, mahdollisten yhteisömme jäsenten kasvun ja kehittymisen alansa ammattilaisiksi. Talous on myös mahdollistaja. Projektikassa mahdollistaa uusien ideoiden kokeilun ja vakavarainen yhdistys mahdollistaa vahvan edunvalvonnan. Yhdistyksemme ei myöskään voisi saavuttaa tavoitettaan olla kansallisesti merkittävä toimija ilman taloudellisia resursseja tehdä kansallisesti merkittäviä asioita.

               Kokousmateriaalit